Hjem
Studentsider
Masteremne

Pasientkommunikasjon

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust (1.semester)

Mål og innhald

Målet med emnet er at studentane skal få opplæring og trening i å bruke relevante kommunikasjonsteknikkar i pasientkonsultasjonen, inkludert å etablere tillit og gode relasjonar til pasientar og pårørande. De skal og kunne fremje samhandling med tilsette i helsetenesta.

Studentane skal ha kjennskap til ei rekke ulikskapar som påverkar pasientgrupper si helse og evne til meistring for å bli bevisste korleis dei kan bidra til å sikre likeverdige tenester innan klinisk ernæring for alle grupper i samfunnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studentane..

  • Har avansert kunnskap innanfor kommunikasjon, samhandling og samarbeid for å etablere tillit og ivareta ein god relasjon og fremje motivasjon med brukarar, pasientar og pårørande, og om korleis språk og kultur påverkar dette
  • Har inngåande kunnskap om korleis variasjonar i helsekompetanse påverkar ulike pasientgrupper sitt kosthald, sjukdomshandtering, meistring og eigenomsorg
  • Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikkje-diskriminering og bidra til å sikre likeverdige tenester innan klinisk ernæring for alle grupper i samfunnet

Ferdigheiter: Studentane..

  • Kan bruke pasientsentrerte lærings-, meistrings- og endringsprosessar
  • Kan bruke relevante metodar i helsepedagogikk i undervisning og rettleiing av pasientar, pårørande og anna helsepersonell
  • Kan bruke relevante metodar for tilpassa kommunikasjon avhengig av mottakarens funksjonsevner og kunnskapar innan kosthald og ernæring

Krav til forkunnskapar

 Bachelorprogram i human ernæring

Krav til studierett

Opptak til masterprogram i klinisk ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, gruppearbeid og sjølvstudium basert på pensum skal dekke læringsmål for kunnskapar og ferdigheiter. Det vil bli tatt i bruk ulike studentaktiviserande læringsmetodar for å trene på å bruke den kunnskapen som studentane har tileigna seg gjennom førelesingar og sjølvstudium. Det er obligatorisk deltaking på undervisningsaktiviteten i Nucli355.

Vurderingsformer

Obligatorisk oppmøte (minst 80%).

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått 

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie-nutrition@uib.no (+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 61 46

Eksamensinformasjon