Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i klinisk ernæring

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Mål og innhald

Emnet vil gje ein innføring til ernæring, med sterk vekt på fagleg bredde, element som er sentrale i ernæringslære og tverrfaglege element. Studentane får innsikt i vitskapeleg arbeid (mellom anna ved å søke vitskapeleg litteratur) og i det kliniske arbeidet (ved å følgje ein klinisk ernæringsfysiolog i arbeidsdagen). Studentane blir kjent med utviklinga i det norske kosthaldet, den historiske utviklinga og får eit globalt perspektiv på ernæring. Vidare lærer dei om metodane som er sentrale i ernæringsforsking og klinisk arbeid (kostregistrering, feilkjelder i kostregistrering, måling av ernæringsstatus, energimetabolisme). Studentane får også ein innføring i matvarekunnskap med vekt på dei mest brukte matvarene i Norge. Emnet legger vekt på både teori og praksis og aktiv deltaking av studentane.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha kunnskap om ernæringsrelatert forsking
 • ha kunnskap om kostvaner og ernæringsproblem i eit historisk, nasjonalt og globalt perspektiv
 • kjenne til dei hyppigaste ernæringsrelaterte sjukdommane som kan forekomme i livsløpet
 • ha kunnskap om grunnleggande fyrstehjelp
 • ha brei kunnskap om fordelar og ulemper ved bruk av ulike kostregistreringsmetodar
 • ha brei kunnskap om typiske norske matvarer (staple foods)
 • ha brei kunnskap om grunnleggande aspekt ved energimetabolisme og energiforbruk som ulike metabolske prosesser krever
 • ha kunnskap om kroppsamansetning samt forskjell i kroppsamansetning blant menn og kvinner og ved aldring

Ferdigheiter

 • kunne finne, vurdere og tilvise til ernæringsrelaterte fagstoff
 • kunne anvende sin faglege kunnskap til å reflektere over ernæringsrelaterte spørsmål
 • kunne utføre grunnleggande fyrstehjelp
 • kunne anvende grunnleggande metoder i kostregistrering, antropometri og energimetabolisme

Generell kompetanse

 • kunne planlegge og gjennomføre kostråd for personer i ulike livsfasar og funksjonsnivå, samt for befolkningsgrupper med særskilte kostvaner
 • kunne planlegge og gjennomføre helsefremmande og førebyggande ernæringstiltak for ulike befolkningsgrupper
 • kunne tilegne seg ny kunnskap og foreta faglege vurderingar, avgjerder og handlingar i tråd med kunnskapsbasert praksis. Kandidaten skal også kunne dokumentere og formidle sin faglege kunnskap

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesningar og gruppearbeid (team-based learning) inkludert presentasjoner: ca. 20 dobbeltimar

Bibliotekskurs (3 t)

Fyrstehjelpskurs (3 t)

Hospitering med KEF (4 t)

Øvingar (hver ca. 2-3 t) med tema:

    • matvarekunnskap
 • kroppssamansetning/antropometri
 • matvaretabellen
 • porsjonsstorleik
 • kostintervju
 • kvilemetabolisme/indirekte kalorimetri

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på øvingar, hospitering med KEF, fyrstehjelpskurs og bibliotekskurs er obligatorisk.

Deltaking på minst 80% av seminarar og forelesningar.

Vurderingsformer

3 t skriftleg eksamen

Emnet går over to semestre og har eksamen på våren.

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021 bli arrangert som 3 timers heimeeksamen, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7. Karakterskala A-F.

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie-nutrition@uib.no/ (+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 61 46

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  16.04.2021, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen