Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Seminar i ernæring 1

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeNUTR110
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Mål og innhald

Seminaret skal gi ei forskingsbasert tilnærming til ernæring, med sterk vekt på fagleg bredde, tverrfaglege element og aktiv deltaking frå studentane. Emnet gir og eit kurs i førstehjelp.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • forklare kva ernæringsrelatert forsking er
 • beskrive tverrfaglige aspekter ved ernæringsforsking
 • beskrive kostvaner og ernæringsproblemer både i et historisk og globalt perspektiv
 • beskrive de hyppigste ernæringsrelaterte sykdommene som kan forekomme i livsløpet
 • ha kunnskap om grunnleggende førstehjelp

Ferdigheiter:

 • lese kritisk næringsrelaterte forskningsartikler
 • diskutere ernæringsrelaterte spørsmål
 • kunne utføre grunnleggende førstehjelp

Kompetanse:

 • ha evne til å stille kritiske spørsmål og diskutere ernæringsforskning med medstudenter
 • delta i utforming og presentasjon av ernæringsfaglige gruppeoppgaver

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Ca. 30 timar seminarbaserte førelesingar. 3 timar søke- og skrivekurs i regi av UBB.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på minst 80% av enkeltseminara, inkludert obligatorisk deltaking på søke- og skrivekurset. Deltaking på to gruppeoppgåve. Presentasjon og diskusjon. Deltaking på førstehjelpskurset.

Vurderingsformer

Aktiv deltaking på enkeltseminara, inkludert søk- og skrivekurset. Gyldig fråvær utover 20% (tilsvarar 2 enkeltseminar) må kompenserast med skriftleg innlevering. Godkjenning av emnet er basert på deltaking i seminara og aktiv deltaking og presentasjon av dei to gruppeoppgåvene.

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Institutt

Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no / +47 55 97 30 41 / +47 55 58 25 35