Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Matvarekunnskap

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeNUTR150
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk og engelsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset gir kunnskap om råvarer og matvarer, om deira bruk i matlaging og kva dei har å seie for kosthaldet. Kurset dreier seg og om matvareproduksjon i hushald, storkjøkken og industri; prosessar i næringsmiddelindustrien; næringsstoff i mat og ferdigprodukt; hygiene og mattryggleik; sensorikk og konserveringsmetodar; forsking og utvikling i næringsmiddelindustrien samt lover og reglar som regulerer produksjon og frambod av mat, deklarasjonar og merking av matvarer, og forvaltninga av dette lov- og regelverket.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskapar:

 • beskrive sammensetning av næringsstoffer i vanlege matvaregrupper
 • beskrive korleis matvarer vert produsert og framstilt for konsum, knytta til bedriftsbesøk.
 • forklare og vurdere betydningen av matproduksjon med både tradisjonell og moderne teknologi og metoder og deres effekt på næringsinnhald og produktkvalitet.
 • gi en oversikt over lovgjeving i forhold til matvarer og matproduksjon, inkludert lover om deklarasjon/merking, tilsettingsstoff og genmodifisert mat.

Ferdigheiter:

 • bruke kostberegningsprogrammer (for eksempel "Kostholdsplanleggeren").
 • identifisere og presentere innhaldet av spesifikke aminosyrer, karbohydrat, feittsyrer, vitamin og mineral i samansette måltid og ulike kosthald.

Kompetanse:

 • samarbeide med medstudentar om gruppeoppgåver.

Krav til forkunnskapar

NUTR-INF, BIOBAS og NUTR207 eller motsvarande

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, bedriftsbesøk, gruppearbeid, kostregistrering og heimeoppgåver.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • registrering av eigen kost og utrekning av næringsinnhald ved hjelp av "Kostholdsplanleggeren".
 • besøk i verksemder og på storkjøkken.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, fire timer

Karakterskala

Karakterskala A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Institutt

Klinisk institutt 1

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no/ (+47) 55 97 43 70 / (+47) 55 58 25 35