Hjem
Studentsider
Masteremne

Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, Master

Mål og innhald

Emnet gjer ei detaljert innføring både teoretisk og praktisk i dei energigivande næringsstoffa si fordøying, absorpsjon, transport, lagring og ekskresjon med vekt på næringsemna sin funksjon og biokjemi.

Studentane vil verte underviste i prinsippa for den einskilde metode, og det vert gjeve ei kort innføring i prinsippa for prøvetaking, opparbeiding og kvalitetssikring. Studentane skal lære om mykje brukte metodar i kjemiske og biokjemiske laboratorium, både rutinelaboratorium som Laboratorium for klinisk biokjemi (Haukeland Universitetssjukehus) og forskingslaboratorium.

Emnet gjer ei innføring i det teoretiske og praktiske grunnlaget for ernæringsrelaterte analysemetodar. Vidare vert kosthaldet sin innverknad på normal utvikling og helse vektlagt; nokre av dei mest aktuelle kosthaldsrelaterte helseproblem og korleis desse har samanheng med levekår og livsstil. Det vert fokusert på kjelder til og behov for dei ulike næringsstoffa, næringsstofftilrådingar og korleis slike tilrådingar skal tolkast.

Emnet skal gje detaljert oversikt om prinsipp til utvikling, grunngjeving og estimering av anbefalingar til næringsstoff og ikkje-næringsstoff (til dømes kostfiber, alkohol) både nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbyte

Kunnskapar:
Etter fullført emne skal studenten vere i stand til å:

 • forklare kva funksjon makronæringsstoffa har hos menneske
 • greie ut om fordøying, absorpsjon, omsetning, lagring, ekskresjon og molekylærbiologisk funksjon av næringsstoffa
 • greie ut om forskjell mellom behov og anbefalingar, forklare kvar anbefalingar lagrast og grunngjevast
 • gjere greie for mekanismane for regulering av dei ulike næringsstoffa og kva forstyrringar i næringsstoffbalansen kan ha å seie for einskilde sjukdommar
 • skildre dei grunnleggande prinsippa for metodane som vert nytta i ernæringssamanheng
 • gjere greie for analysemetodar som vert nytta i forsking og rutine (pasientar)

Ferdigheiter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • beherske fagterminologi innanfor næringsstoffa sin biokjemi
 • tolke vitskapelege tekstar som til dømes artiklar innanfor ernæring
 • vise innsikt i korleis næringsstoffa tas opp i kroppen, korleis dei vert omset, kva for biokjemiske mekanismar dei inngår i og kvifor for mykje eller for lite av næringsstoffa kan gje sjukdom
 • tolke data med tanke på statistikk og biologisk variasjon
 • gjennomføre ein kritisk vurdering av analysesvar (blod/serum/plasma/urin/feces)

Kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • bruke kunnskapen om næringsstoffa sine grunnleggande biokjemi innanfor andre område i ernæringsfaget
 • ha evne til å stille kritiske spørsmål og diskutere ernæringsforsking med medstudentar

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring eller masterprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, laboratorieøvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurset er obligatorisk, totalt ca. 12 timar. Innlevering av journal etter kvart laboratoriekurs. Journalane må vere godkjente før studentane kan gå opp til eksamen.

Obligatorisk deltaking i gruppeoppgåver med presentasjon.

Vurderingsformer

Fire timars skriftleg eksamen.

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie-nutrition@uib.no
(+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen