Hjem
Studentsider
Masteremne

Ernæringsfysiologi - mikronæringsstoffer

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor, Master

Mål og innhald

Emnet gjer ei detaljert innføring i dei ulike mikronæringsstoffa og ikkje-næringsstoffa (slik som karotinoider) si fordøying, absorpsjon, transport, lagring og ekskresjon med vekt på næringsemna sin funksjon og biokjemi.

Emnet skal i tillegg gje ei detaljert forståing av korleis dei ulike mikronæringsstoffa, og i samspel med makronæringsstoffa, påverkar utvikling, vekst og helse hos menneske.

Studentane vil verte underviste i prinsippa for den einskilde metode, og det vert gjeve ei kort innføring i prinsippa for prøvetaking, opparbeiding og kvalitetssikring. Studentane skal lære om mykje brukte metodar i kjemiske og biokjemiske laboratorium, både rutinelaboratorium som Laboratorium for klinisk biokjemi (Haukeland Universitetssjukehus) og forskingslaboratorium.

Emnet gjer ei innføring i det teoretiske og praktiske grunnlaget for ernæringsrelaterte analysemetodar. Vidare vert kosthaldet sin innverknad på normal utvikling og helse vektlagt; nokre av dei mest aktuelle kosthaldsrelaterte helseproblem og korleis desse har samanheng med levekår og livsstil. Det vert fokusert på kjelder til og behov for dei ulike næringsstoffa, næringsstofftilrådingar og korleis slike tilrådingar skal tolkast.

Emnet skal gje detaljert oversikt om prinsipp til utvikling, grunngjeving og estimering av anbefalingar til næringsstoff og ikkje-næringsstoff (til dømes karotinoider) både nasjonalt og internasjonalt.

Læringsutbyte

Kunnskapar:
Etter fullført emne skal studenten vere i stand til å:

 • forklare kva funksjon mikronæringsstoffa har hos menneske
 • greie ut om fordøying, absorpsjon, omsetning, lagring, ekskresjon og molekylærbiologisk funksjon av næringsstoffa
 • greie ut om sikkert inntak og toksisitet av mikronæringsstoffar
 • gjere greie for mekanismane for regulering av dei ulike næringsstoffa og kva forstyrringar i næringsstoffbalansen kan ha å seie for einskilde sjukdommar
 • gjere greie for metodar som blir nytta i forsking og rutineanalysar (pasientar)

Ferdigheiter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • beherske fagterminologi innanfor næringsstoffa sin biokjemi
 • tolke vitskapelege tekstar som til dømes artiklar innanfor ernæring
 • vise innsikt i korleis næringsstoffa tas opp i kroppen, korleis dei vert omset, kva for biokjemiske mekanismar dei inngår i og kvifor for mykje eller for lite av næringsstoffa kan gje sjukdom
 • tolke data med tanke på statistikk og biologisk variasjon
 • gjennomføre ein kritisk vurdering av analysesvar (blod/serum/plasma/urin/feces)

Kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • anvende kunnskapen om næringsstoffa sin grunnleggande biokjemi innanfor andre område i ernæringsfaget
 • ha evne til å stille kritiske spørsmål og diskutere ernæringsforsking med medstudentar

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring eller masterprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, laboratorieøvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på laboratoriekurset er obligatorisk, totalt ca. 10 timar. Innlevering av journal etter kvart laboratoriekurs. Journalane må vere godkjente før studentane kan gå opp til eksamen.

Obligatorisk deltaking i gruppeoppgåver med presentasjon.

Vurderingsformer

Fire timars skriftleg eksamen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studie-nutrition@uib.no
(+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  02.10.2020
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen