Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Ernæringens politikk og forvaltning

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng 

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Haust. Siste undervisningssemester er haust 2021

Mål og innhald

Emnet skal formidle meir inngåande kjennskap til forsking innan utvalte hovudtema i studiet av forholdet mellom politikk og organisasjon. Undervisninga skal gje innsikt i forsking, funn og tolkingar i studiet av politisk styring, makt og demokrati, og styrke di evne til å nærma deg problemstillingar omkring desse tema på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Emnet skal gi deg et betre faglig grunnlag for fordjuping og spesialisering, bl.a. for arbeidet med bacheloroppgåva.

Sentralt i emnet står forholdet mellom politikk og organisasjon slik dette arter seg på ulike styringsnivå: på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå og i relasjonar mellom dei ulike nivåa. Det blir fokusert på ulike organisasjons- og reguleringsformer, de kunnskapsmessige føresetnader som politisk styring er tufta på og konsekvensar av desse.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har inngående kunnskaper om:

  • organiseringa av og verkemåten til dei viktigaste formelle institusjonane i det norske politisk-administrative systemet som storting, regjering, sentralforvaltning og kommunale styringsorgan.
  • korleis politikk vert påverka, både i utformings- og iverksettingsfasen. Dette føreset ei forståing av rolla til profesjonar, interesseorganisasjonar og borgarar .
  • Offentleg mat- og ernæringspolitikk og forholdet til helsepolitikken

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Identifisera, vurdera og reflektera over dei politiske og institusjonelle faktorane som påverkar mat- og ernæringspolitikken
  • Analysera bruk av virkemiddel i mat- og ernæringspolitikken

Generell kompetanse

Studenten kan vurdera politikk, samfunnsproblem og tiltak i lys av teoriar om forvaltning, politikk og organisering

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Studiepoengsreduksjon

Full faglig overlapp og fullstendig poengreduksjon i forhold til AORG103

Krav til studierett

Ope emne

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesning og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjend obligatorisk essay 2000 ord (+/- 10% ), par-essay 2500 ord (+/- 10%). Godkjend arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

3-timers skoleeksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen 

Karakterskala

Bokstavkarakterar A-F 

Fagleg overlapp

Full faglig overlapp og fullstendig poengreduksjon i forhold til AORG103

Vurderingssemester

Siste vurderingssemester er haust 2022

Litteraturliste

Ikke aktuelt, emnet skal legges end.

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Programansvarleg

Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.  

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du i Mitt UiB.  

Administrativt ansvarleg

Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap har det administrative ansvaret for emnet.  

Eksamensinformasjon