Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Ernæringens politikk og forvaltning

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet skal formidle meir inngåande kjennskap til forsking innan utvalte hovudtema i studiet av forholdet mellom politikk og organisasjon. Undervisninga skal gje innsikt i forsking, funn og tolkingar i studiet av politisk styring, makt og demokrati, og styrke di evne til å nærma deg problemstillingar omkring desse tema på ein sjølvstendig og kritisk måte.

Emnet skal gi deg et betre faglig grunnlag for fordjuping og spesialisering, bl.a. for arbeidet med bacheloroppgåva.

Sentralt i emnet står forholdet mellom politikk og organisasjon slik dette arter seg på ulike styringsnivå: på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå og i relasjonar mellom dei ulike nivåa. Det blir fokusert på ulike organisasjons- og reguleringsformer, de kunnskapsmessige føresetnader som politisk styring er tufta på og konsekvensar av desse.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten har inngående kunnskaper om:

  • organiseringa av og verkemåten til dei viktigaste formelle institusjonane i det norske politisk-administrative systemet som storting, regjering, sentralforvaltning og kommunale styringsorgan.
  • korleis politikk vert påverka, både i utformings- og iverksettingsfasen. Dette føreset ei forståing av rolla til profesjonar, interesseorganisasjonar og borgarar .
  • Offentleg mat- og ernæringspolitikk og forholdet til helsepolitikken

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Identifisera, vurdera og reflektera over dei politiske og institusjonelle faktorane som påverkar mat- og ernæringspolitikken
  • Analysera bruk av virkemiddel i mat- og ernæringspolitikken

Generell kompetanse

Studenten kan vurdera politikk, samfunnsproblem og tiltak i lys av teoriar om forvaltning, politikk og organisering

Krav til forkunnskapar

Nei

Krav til studierett

Ope emne

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesning og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjend obligatorisk essay 2000 ord (+/- 10% ), par-essay 2500 ord (+/- 10%). Godkjend arbeidskrav har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

3-timers skoleeksamen

Oppdatering: Vurderingsform endra frå skuleeksamen til 6 timars heimeeksamen hausten 2020 som del av tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset.

Fagleg overlapp

Full faglig overlapp og fullstendig poengreduksjon i forhold til AORG103

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap

Eksamensinformasjon