Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Metodar i ernæringsforsking

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i tenlege metodar for kosthaldsundersøkingar samt metodar brukt i klinisk og eksperimentell forsking. 

Læringsutbyte

Det blir venta at studenten etter fullført emne kan:

Kunnskaper:

 • Gjøre rede for grunnleggande forskingsetikk
 • Beskrive og vurdere dei viktigaste epidemiologiske forskingsmetoder
 • Beskrive og vurdere de viktigste metodane for måling av kosthald og ernæringsstatus
 • Gi en oversikt over klinisk og eksperimentell forskingsmetode innan ernæring
 • Beskrive korleis kosthaldsundersøkingar blir gjennomført i befolkninga og kva resultat av slike undersøkingar kan brukast til med hovudvekt på norske undersøkingar

Ferdigheter:

 • utføre føremålstenlege, elementære statistiske analysar på kosthaldsdata
 • Måle ernæringsstatus ved bruk av antropometri

Kompetanse:

 • Skrive en vitenskapelig rapport
 • Lese og vurdere selvstendig vitenskapelig litteratur

Krav til forkunnskapar

Kunnskap motsvarande NUTR120, NUTR150 og NUTR207

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

36 undervisningstimar og ca 7 timar demonstrasjonar. Førelesingar, praktiske demonstrasjonar og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie@med.uib.no/ +47 55 97 30 41 / 55 58 25 35

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  24.09.2021
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen