Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Metodar i ernæringsforsking

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i tenlege metodar for kosthaldsundersøkingar samt metodar brukt i klinisk og eksperimentell forsking. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper: Studentane..

 • Kan gjøre rede for grunnleggande forskingsetikk
 • Kan beskrive og vurdere dei viktigaste epidemiologiske forskingsmetoder
 • Kan beskrive og vurdere de viktigste metodane for måling av kosthald og ernæringsstatus
 • Kan gi en oversikt over klinisk og eksperimentell forskingsmetode innan ernæring
 • Kan beskrive korleis kosthaldsundersøkingar blir gjennomført i befolkninga og kva resultat av slike undersøkingar kan brukast til med hovudvekt på norske undersøkingar

Ferdigheter: Studentane..

 • Kan utføre føremålstenlege, elementære statistiske analysar på kosthaldsdata
 • Kan måle ernæringsstatus ved bruk av antropometri

Kompetanse: Studentane..

 • Kan skrive en vitenskapelig rapport
 • Kan lese og vurdere selvstendig vitenskapelig litteratur

Krav til forkunnskapar

Kunnskap motsvarande NUTR120, NUTR150 og NUTR207

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

36 undervisningstimar og ca 7 timar demonstrasjonar. Førelesingar, praktiske demonstrasjonar og gruppearbeid.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar.  

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet blir det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie-nutrition@uib.no

studie-nutrition@uib.no/ (+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 61 46

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  23.09.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted