Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Livsstil og livsløp

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Emnet undervises siste gang hausten 2021. Frå og med hausten 2022 blir emnet erstatta av NUTR244.

Mål og innhald

Målet med emnet er å gje studentane inngåande kunnskap om ernæringsbehovet og kosthaldsanbefalingane for alle fasar av livet ¿ inkludert før unnfanging, ved graviditet, og for barn, ungdom, vaksne og eldre. Emnet vil og dekke kosthaldsmønstre og livsstil, inkludert vegetarkosthald.

Vidare vil emnet dekke prevalens, årsaker og konsekvensar av dei mest vanlege ernæringsrelaterte ikkje-smittsame sjukdommane hypertensjon, hyperlipedemi, kardiovaskulære sjukdommar, fedme, diabetes type 2 og kreft. Emnet vil sjå på betydninga av kosthald og førebyggande tiltak for desse sjukdommane. I tillegg vil ein lære om prevalens, årsaker og konsekvensar av matintoleranse og -allergiar og kosthaldsbehandlingar til desse tilstandane.

Læringsformene vil være varierte, inkludert førelesningar, quiz, debatt, gruppearbeid og presentasjonar, i tillegg til sjølvstudium. I løpet av dette emnet, skal studentane delta på to dagars tverrfagleg praksis (TVEPS) i en institusjon for barn, f.eks barnehage.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar: Studentane..

 • Har brei kunnskap om relevante forskingsmetodar innan epidemiologisk kosthalds- og ernæringsforsking, inkludert fortolking av resultat.
 • Har brei kunnskap om prinsipp for systematisk kunnskapsoppsummering innan kosthalds- og ernæringsforsking.
 • Har brei kunnskap om årsak, førekomst, og konsekvensar av ernæringsrelaterte sjukdommar og tilstander til personar i alle aldrar og livsfasar.
 • Har brei kunnskap innanfor førebygging av de vanlegaste ikkje-smittsame sjukdommar, og deira betyding for samfunnet, og variasjon i prevalens over tid.
 • Har inngåande kunnskap om matvare- og næringsstoffanbefalingar og om grunnlaget for utarbeidinga av kostråd til friske menneske i livets ulike fasar.
 • Kan analysere kosthaldet på gruppe- og befolkningsnivå opp mot anbefalingar og retningslinjer relevante i ernæringsarbeidet.
 • Har brei kunnskap om korleis variasjonar i helsekompetanse påverkar ulike brukargruppers kosthald, meistring og eigenomsorg.

Ferdigheiter: Studentane..

 • Kan analysere og forhalda seg kritisk til ulike informasjonskjelder og teknologiar og reflektere over effekten av desse på ernæring og helse.
 • Kan analysere eksisterande overordna ernæringsfaglege problemstillingar og bidra i strategisk arbeid på ulike nivå innan helse- og omsorgssektoren og samfunnet elles.
 • Kan bruke kunnskap om immunologi for å gje ernæringsråd ved allergiar og intoleransar.

Kompetanse: Studentane..

 • Kan anvende sine kunnskapar og ferdigheiter til å gje kostråd for å førebygge ikkje-smittsame sjukdommar til personar i ulike livsfasar.
 • Kan anvende sine kunnskapar og ferdigheiter til å gje kostråd til personar i ulike livsfasar og funksjonsnivå, samt befolkningsgrupper med særskilte kostvanar.
 • Kan anvende sine kunnskapar og ferdigheiter til å planlegge, gjennomføre og evaluere helsefremmande og førebyggande ernæringstiltak i ulike befolkningsgrupper.

Læringsutbytte TVEPS

Kunnskap: Studentane..

 • Har grunnleggande kunnskap om kompetanse, arbeidsoppgåver og ansvarsområde hos samarbeidande profesjonar.

Ferdigheiter: Studentane..

 • Kan gjennomføre tverrfagleg og tverrprofesjonelt samarbeid.

 

Generell kompetanse: Studentane..

 • Kan kommunisere om ernæringsfaglege problemstillingar og tiltak innanfor fagområdet med andre helseaktørar.
 • Kan reflektere over eiga rolle i grupper og gruppeprosessar.

Krav til studierett

Opptak til bachelorprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Førelesingar, gruppeoppgåver og studentpresentasjonar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppearbeid og ein presentasjon
TVEPS-praksis

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timar

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det jamleg organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.

Kontakt

studie-nutrition@uib.no / (+47) 55 58 54 44 / (+47) 55 58 61 46

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  11.03.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted