Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Menneskets fysiologi

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentane etter gjennomført emne kan definera dei grunnleggande fysiologiske omgrepa, greie ut om mekanismane for dei ulike kroppsfunksjonane og forklåre korleis reguleringsmekanismane kan oppattrette likevekt og funksjon, gitt ei forstyrring av likevekta i eit fysiologisk system.

Emnet skal formidle forståing for det biologiske grunnlaget for mennesket sin fysiologi.

Studiet tar opp tema som nevrofysiologi, blodet sine celler og funksjon, hjarte-/kar fysiologi, respirasjons- og arbeidsfysiologi, varmebalanse og temperaturregulering, nyre og syre/base-balanse, endokrinologi og reproduksjon, fordøying og ernæring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studentane..

 • har brei kunnskap om dei grunnleggande fysiologiske omgrepa og mekanismane for organ og organsystemet sin normale funksjon og samspel hos menneske.
 • har brei kunnskap om kroppen sine reguleringsmekanismar for å oppattrette likevekt og funksjon ved sjuklege tilstandar som leiar til forstyrring av kroppen sinefysiologiske system
  - innan tema som
  • Nerve -og muskelsystemet og sansar
  • Blodet og immunforsvaret
  • Hjarte- og karfysiologi
  • Respirasjonssystemet og arbeidsfysiologi
  • Varmebalanse og temperaturregulering
  • Nyre og syre-base-balanse
  • Endokrine systemet og reproduksjon
  • Fordøyingssystemet og ernæring
 • har grunnleggande kunnskap om korleis samfunnsmessige forhold påverkar folk sin tilgang på og val av matvarer, og kva ernæringspolitiske verkemiddel som kan takast i bruk for å betre den generelle ernærings- og helsetilstanden basert på berekraftige matproduksjonssystem.

 

Ferdigheiter: Studentane..

 • kan bruke enkelt apparatur til fysiologiske målingar og gjennomføre og vurdere relevante eksperiment som
  • Elektromyografi (EMG)
  • Blodtyping og differentialtelling av kvitee blodceller
  • Plethysmografi, EKG og måling av blodtrykk
  • Spirometri og måling av maksimalt oksygenopptak
 • kan bruke kunnskap om fysiologi til å forklare funksjonen til organ og organsystem sin i fysiologiske prosessar
 • kan bruke sin faglege kunnskap og relevante resultat til å forklare bakgrunnen for relevante kliniske problemstillingar

 

Generell kompetanse: Studentane..

 • har innsikt i fysiologisk samspel mellom organ og organsystem og kan bruke sine kunnskapar til å formidle sentralt fagstoff både skriftleg og munnleg
 • kan bruke sine kunnskapar til å utveksle synspunkt og erfaringar med andre med bakgrunn innanfor fagområdet for å forstå normalfunksjon og sjukdomsprosessar

Studiepoengsreduksjon

FARM280, OD1FYS, OD2FYS

Krav til studierett

Opptak til Bachelorprogram i human ernæring eller Masterprogram i human ernæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga omfattar førelesingar (rundt 80 timar) og laboratorieundervisning under rettleiing.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Laboratoriekurs med godkjende kursjournalar.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

BMED252, FARM280, OD1FYS

Emneevaluering

Skriftleg evaluering ved bruk av elektronisk evalueringsverktøy.

Kontakt

Institutt for biomedisin
studie.biomed@uib.no

Emneansvarleg:
Marion Kusche-Gullberg, https://www.uib.no/personer/Marion.Kusche.Gullberg

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  06.12.2021, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted