Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjonskurs i odontologiske fag

 • Studiepoeng3
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeOD1INTRO
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ei innføring om emnar relatert til oral helse og orale sjukdommar, deira diagnose og behandling. Kurset skal danne grunnlaget for vidare klinisk virke og auke forståelsen for emne undervist parallelt med kurset. Kurset bidrar til å styrke studentane sin kontakt med og tilknytning til det odontologiske miljøet, samt at det er med på å førebu studenten til seinare fag.

Læringsutbyte

Studenten:

Kunnskap

 • har kjennskap til dei ulike fagdisipliner innan odontologiske fag.
 • har kjennskap til dei mest vanlige orale sjukdommar, deira diagnose og behandling.
 • har kjennskap til etisk framferd i klinikken.
 • har kjennskap om smittevern i odontologisk praksis.
 • har kjennskap til odontologistudiet, karrieremuligheiter og forskarlina.

Ferdigheter

 • har tilstrekkelige ferdigheter til å kunne opptre forsvarlig i en klinisk kvardag i studentklinikken.
 • har grunnleggande ferdigheiter gjennom virtuell ferdigheitstrening og assistanse/hospitering.

Generell kompetanse

 • kjenner tilknytning til tannlegeprofesjonen og det odontologiske miljø.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisingen omfattar førelesningar, hospitering/assistanse samt introduksjon til klinikk, praktisk ferdigheitstrening på virtuelle simulatorar. Det vil bli gitt opplæring i haldningar og prosedyrar i studentklinikk, smittevernrutinar og etikk.

Opplæring gis i form av førelesningar og praktiske øvingar, kombinert med tilbakemelding frå underviser og medstudentar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk frammøte ved opplæring på simulatorar, hospitant-teneste, smittevern- og etikkurs

Vurderingsformer

Obligatoriske arbeidskrav:

Studenten må fullføre obligatorisk digital test i etikk og smittevern Studenten må fullføre krava på dei oppsette simuleringsøvingane

Studenten må ha deltatt på minst 6 kliniske økter som hospitant/ assistent for studentar på 5. kull.

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Emneevaluering

Emnet evaluerast kvart 3. år

Institutt

Institutt for klinisk odontologi