Hjem
Studentsider
Masteremne

Biomaterialer

Hovedinnhold

Undervisningssemester

4. semester

Mål og innhald

Biomaterialer er emnet som omhandler materialene og fremstillingsmetodene som benyttes innen odontologisk virksomhet for å gjenopprette funksjon eller forebygge at skader oppstår. Læren om generelle kjemiske og fysiske forhold og begreper samt biologiske aspekter, blant annet vekselvirkningen mellom levende vev og kunstige materialer, er en del emnet. Videre undervises det om formelle aspekter omkring fremstilling, valg og bruk av odontologiske biomaterialer.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten skal kunne redegjøre for

 • begrepsapparat og terminologi som gjelder odontologiske biomaterialer
 • oppbygning, sammensetning, reaksjonsmåter og egenskaper til aktuelle grupper av biomaterialer; permanente og temporære tannrestaureringsmaterialer for direkte og indirekte teknikker
 • hjelpematerialer som brukes i forbindelse med fremstilling av restaureringer eller andre konstruksjoner med tanke på behandling eller forebygging
 • metodene for bearbeiding av restaureringsmaterialer og fremstilling av konstruksjoner
 • materialer og metoder for fastsetting av indirekte tannrestaureringer
 • materialer som anvendes til spesielle formål, slik som innen endodonti, ortodonti og kirurgi
 • regulatoriske/lovmessige forhold som berører valg og bruk av biomaterialer
 • potensielle biologiske og kliniske virkninger, vekselvirkningen mellom materialer og kroppen, herunder relevante toksikologiske emner

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • foreta rasjonelle materialvalg basert på egenskaper og informasjon fra produsenter og fra produsentuavhengige informasjonskilder
 • anvende aktuelle biomaterialer i odontologisk allmennpraksis
 • foreta søking og innhenting av informasjon fra produsenter og leverandører
 • samarbeide med tanntekniker
 • vurdere eventuelle avvikende reaksjoner på materialer

Generell kompetanse

Studenten skal kunne

 • demonstrere generell innsikt i konsekvenser av bruk av kunstige materialer på mennesker
 • kritisk vurdere kommersielt press med hensyn til materialer og teknikker
 • formidle biomaterial-relaterte problemstillinger til pasienter, annet helsepersonell og publikum

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen i biomaterialer harmoniseres med ferdighetskursene i kariologi og protetikk.

Opplegget omfatter forelesninger, ekskursjoner og øvelser med sikte på en problembasert tilnærming til spesielle emner.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021 bli arrangert som hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  15.06.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen