Hjem
Studentsider
Masteremne

Endodonti + godkjent klinikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Endodonti omhandler etiologi, diagnose, forebyggelse og behandling av sykdommer og skader som involverer tannpulpa, samt følgetilstander (sequelae) av disse.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Kandidaten skal

 • basert på basale kunnskaper (anatomi og biologi) om pulpa-dentin-organet, være i stand til å redegjøre for preventiv endodontisk behandling og tiltak som har til hensikt å bevare pulpas vitalitet
 • være i stand til å gjennomføre undersøkelse på pasient med et endodontisk relatert problem
 • kunne evaluere status på pulpa- og periradkulært vev
 • ha nødvendige kunnskaper for å kunne stille diagnose og legge behandlingsplan med fokus på det beste for pasienten
 • være i stand til å diagnostisere og planlegge behandling for pasienter som trenger kirurgisk endodonti
 • kunne redegjøre for kjennskap til dentale biomaterialer relatert til kirurgisk endodonti
 • være kjent med hvilke implikasjoner systemisk sykdom kan ha på kirurgisk endodontisk behandling
 • kunne redegjøre for, og ha kunnskap om prinsipper og praksis for kirurgisk endodonti
 • kunne redegjøre for forståelse av muligheter for kryssinfeksjon ved kirurgisk endodonti, og kontroll av dette

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • være i stand til å gjennomføre undersøkelse på pasient med et endodontisk relatert problem
 • være i stand til å kommunisere med pasienten for å innhente fullstendig og relevant anamnese, og sette endodontien inn i en helhet for pasienten
 • kunne gjennomføre en multidisiplinær vurdering, og på dette grunnlag iverksette nødvendig endodontisk behandling
 • håndtere de fleste typer av endodontisk behandling som forekommer i allmennpraksis, samt evaluere behandlingsresultat
 • bedømme behov for restaurering av endodontisk behandlede tenner
 • kunne håndtere nødvendig akuttbehandling og oppfølging av tannskader
 • utføre bleking av rotbehandlede tenner
 • vurdere og eventuelt utføre annen nødvendig tilleggsbehandling og oppfølging
 • utføre apeksifisering eller behandling som gir apeksogenese på umodne permanente tenner med pulpasykdom
 • være i stand til å kommunisere med pasienten for å innhente fullstendig og relevant anamnese, og promotere kirurgisk endodonti som del av den helhetlige omsorg
 • kjenne indikasjoner og muligheter for tilleggsbehandling så som hemiseksjon, rotamputasjon, planlagt replantasjon og kroneforlengelse
 • kontrollere og evaluere endodontisk behandling (herunder kirurgisk endodonti)

Studiepoengsreduksjon

OD4ENDO 4 stp

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen omfatter forelesninger, demonstrasjoner, seminarer, propedeutisk kurs og klinisk undervisning. Fagspesifikk klinisk undervisning starter etter fullført propedeutisk kurs og avsluttes i 8.semester. Undervisningen fortsetter så inn i blokken allmennodontologi.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent fagspesifikk klinisk kurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Grunnet utbruddet av COVID-19 (koronavirus) vil eksamen for vårsemesteret 2021 bli arrangert som 2 timers hjemmeeksamen med karakterskala bestått/ikke bestått, med hjemmel i studietilsynsforskriften § 2-7.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  12.06.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen