Hjem
Studentsider
Masteremne

Karologi + godkjent klinikk fjerde studieår

Hovedinnhold

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Den teoretiske undervisningen skal gi en dypere forståelse av det orale økosystemet og dets betydning for sykdomsutvikling og skader i tennenes hardvev. Skadenes årsak, oppkomst og utvikling og diagnostikk behandles liksom sykdomsaktivitet, utvikling, forebyggende arbeid og reparativ behandling. Faget kariologi vil videre bidra til å øke studentenes forståelse for den betydning som livsstil, allmennhelse, sosiale og kulturelle faktorer har når det gjelder oral helse.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal kunne redegjøre for

 • tannutvikling og tannutviklingsforstyrrelser og histopatologi i forbindelse med normal bilde og sykdom i tannens hardvev
 • det orale økosystemets funksjon, herunder kostens betydning for oral helse og tannsykdommer og salivas sammensetning, funksjon og variasjon
 • betydningen av allmenn helse, psykiske faktorer, medisinering og livsstil for oral helse/sykdom og munntørrhet i forbindelse med sykdom, medisinering, misbruk og strålebehandling, samt diagnostikk, utredning og mulighet for behandling/lindring
 • tradisjonelle kliniske, røntgenologiske og nyere kariesdiagnostiske metoder og differensial- diagnostikk mellom ulike hardvevsskader som for eksempel karies, tannslitasje og utviklingsforstyrrelser, samt deres årsak, profylakse og mulighet for reparativ og profylaktisk behandling/lindring
 • prinsipper og metoder for kjemisk og mekanisk plakkontroll og for fluors virkningsmekanismer, fluorterapi ved forebyggende behandling og mulige negative effekter av fluor
 • prinsipper og indikasjoner for kavitetsutformning, valg, bruk og håndtering av materialer og komplikasjoner og følgetilstander ved kariesterapi, fyllingsdefekter og indikasjoner for revisjon av fyllinger
 • årsaker til misfarging av tenner og mulighet for behandling og mulighet og prinsipper for estetisk tannhelse basert på etiske vurderinger
 • tolke kariesepidemiologiske data

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • innhente relevant sykdomshistorie
 • utføre kliniske, røntgenologiske og andre nødvendige undersøkelser (for eksempel salivaprøver og kostanamnese)
 • stille adekvat diagnose og føre journal
 • foreta en totalvurdering av pasienten, vurdere sykdomsaktivitet og utvikling
 • prioritere behandlingsbehov, planlegge og gjennomføre årsaksrettet adekvat forebyggende og reparativ behandling
 • bedømme resultat av behandling, vurdere sjukdomsutvikling og innkallingsintervaller
 • innse sin begrensning og vite å søke hjelp
 • kunne kommunisere med pasient, tannhelse- og helsepersonell på en relevant måte.

Generell kompetanse

Kandidaten skal utvikle en positiv og ansvarsbevisst holdning til det å bevare det naturlige tannsett best mulig funksjonelt og estetisk.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Forelesninger (F), seminarer, gruppeundervisning, demonstrasjoner og pasientbehandling. Den kliniske undervisningen vil være nært knyttet til fagområdene endodonti, periodonti og protetikk da den fagspesifikke behandlingen utføres etter en totalvurdering av pasienten.

Undervisningen i kariologi er dels fagspesifikk, dels integrert i blokkene Propedeutikk/biomaterialer og Allmennodontologi.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Fagspesifikk klinisk tjeneste må være godkjent ved overgang til blokken i Allmennodontologi

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen (7. semester). Skriftlig eksamen (10. semester) innenfor blokken allmennodontologi.

Karakterskala

A-F

Emneevaluering

Skriftlig evaluering via Mi side.

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen