Hjem
Studentsider
Masteremne

Klinikkførebuing

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

7 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår, 4. semester og høst, 5. semester

Mål og innhald

Kurset gjev ein grunnleggjande innføring i kliniske rutiner og tek for seg tema som hygiene, smittevern, pasientkommunikasjon, etikk, anamnese og generell helsevurdering, kliniske undersøkjingar, diagnostikk, behandlingsplanleggjing, journalforskrifter og lokal anestesi.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten kan gjere greie for

 • prinsippa for smittespreiing og smittevern (Hygieneplan for Odontologisk Universitetsklinikk).
 • prinsippa for pasientkommunikasjon
 • anamnesen sitt innhald og betydning
 • metoder for ekstra- og intraorale undersøkjingar
 • lokalanestetika og deira bruk
 • formelle krav til journalføring

Ferdigheiter

Kandidaten kan

 • iverksetje anbefalte rutiner for god klinikkhygiene
 • føre journal (ta opp ein anamnese, foreta ekstra- og intraorale undersøkjingar, stille mellombelse diagnosar og beherske programvarene OPUS og Digora).
 • skissere en mellombels behandlingsplan
 • setje lokalanestesi
 • bruke utstyr og materialer etter gjeldande retningslinjer
 • handtere spesial- og problemavfall på ein adekvat måte

Generell kompetanse

Studenten skal

 • være i stand til å kommunisere med pasienten for å innhente fullstendig og relevant anamnese og diskutere behandlingsalternativ
 • ha ein utviklet ansvarsfølelse og empati overfor pasienter
 • ha opparbeidd gode haldningar
 • ha respekt for aktuelle lover og forskrifter

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått tredje semester, Integrert masterprogram i odontologi

Studiepoengsreduksjon

OD2KLIFØR 5 studiepoeng

Krav til studierett

Integrert masterpropgram i odontologi

Arbeids- og undervisningsformer

Klinisk undervisning, seminarer og forelesningar

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Innføringskurset omfatter forelesninger, demonstrasjoner, seminarer og kliniske øvelser.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk undervisning og seminarer.

Vurderingsformer

Tverrfaglig skriftleg prøve. Prøven må være bestått for at studenten kan byrje med pasientbehandling i klinikk.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Høst, 5. semester

Litteraturliste

Litteraturlista vert gjort tilgjengeleg på Mitt UiB seinast ei veke før kursstart.

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programme committee of dental study programmes

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg prøve

  Dato
  30.09.2022, 09:00
  Varigheit
  2 timer
  Trekkfrist
  01.09.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen