Hjem
Studentsider
Masteremne

Kjeve- og slimhinnelidingar fjerde studiår

Hovedinnhold

Mål og innhald

KOS-blokka omfattar sjukdomar, smerter, misdanningar og skadar i det oro-maxillo-faciale området og er inndelt i følgjande emne:

 • Pasientevaluering og journalføring
 • Vevsreaksjonar
 • Undersøkingsteknikkar og prøvetaking
 • Hygiene og kirurgi
 • Dentale frambrotsproblem
 • Infeksjonar
 • Cystar
 • Hud- og slimhinnelidingar
 • Oro-faciale smerter og kjeveleddsproblem
 • Tumores og reaktive endringar
 • Spyttkjertlar og kjevebiholer
 • Traumatologi (hovud-, ansikts-, og kjeveskadar samt tanntraume*)
 • Metodar for erstatning av manglande tenner (tannregulering, autotransplantasjon av tenner og behandling med dentale implantat)
 • Kjeveanomaliar, defektar og rehabilitering
 • Stråleskader i blautvev og bein ved behandling av cancer i hovud-/halsregionen

* Endodonti, Pedodonti og Oral kirurgi og oral medisin har utarbeidd eit felles, tverrfagleg undervisningsopplegg om tanntraume. Undervisninga for haustsemesteret er plassert under Pedodonti.

For nærare detaljar om KOS-blokka, sjå nettadressa: http://www.uib.no/odfa/undervisning/index.htm

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studentane skal skaffe seg tilstrekkelege teoretiske kunnskapar for å kunne gjennomføre ei praktisk/klinisk undersøking og røntgenologisk vurdering og vidare ta sjølvstendig ansvar for primærdiagnostikk, profylakse, behandling, medisinering og oppfølging av pasienten. Dei skal ha tilstrekkeleg kunnskap i oral patologi til å kunne forstå ei histologisk skildring og vite kva for ei behandling som er nødvendig ut frå den diagnosen som er gitt. Vidare skal dei kunne tolke svar på ei mikrobiologisk undersøking som inngår i pasientbehandlinga. Studentane skal også lære å forstå eigne faglege avgrensingar og kunne vise pasienten vidare til spesialist for å sikre ei best mogleg behandling.

Ferdigheiter

Undervisning i kliniske ferdigheiter blir gitt av fagområda Oral kirurgi og oral medisin og odontologisk røntgendiagnostikk. Sjå eigne emneskildringar for Oral kirurgi og oral medisin og odontologisk røntgendiagnostikk.

Holdningar

Studentane skal utvikle etiske holdningar slik at dei som ferdige tannlegar vil ta hand om og vise omsorg for pasientane sine slik helsemyndigheitene krev og pasientane forventar.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningsforma i KOS-blokka er tverrfagleg, integrert og kasus- og problemorientert. Undervisning blir gitt i form av forelesingar/seminar med éin eller fleire vitskaplege lærarar/kliniske spesialistar til stades, der det blir lagt opp til tverrfagleg diskusjon for å aktivere studentane. Alt læringsstoffet blir lagt ut på fakultetet sitt intranett (KOS-blokka si heimeside og/eller i Studentportalen). Undervisninga strekkjer seg over 4 semester (4. og 5. studieår). Kulla er delte inn i 4 grupper, og kvar gruppe får tildelt éi eller fleire tematiske oppgåver i kvart emne. Oppgåvene inkluderer som oftast både klinisk skildring og oppfølging med aktuelle undersøkingar (røntgen, mikroskopisk bilete av biopsi, mikrobiologi). Ut frå desse opplysningane skal studentane stille ein diagnose og foreslå behandling. Som avslutning på eit emne presenterer kvar gruppe eit oppgåvesvar i plenum der resten av kullet og faglærarane har høve å kommentere presentasjonen. Gruppa si endelige utforming av svaret blir basert på plenumsdiskusjonen og tilbakemelding frå faglærarane. Emneansvarleg faglærar legg, etter godkjenning og kommentar, oppgåvesvara ut på KOS-blokka si heimeside.Klinisk undervisning blir skildra under emneskildringa for fagområdet Oral kirurgi og oral medisin.

Vurderingsformer

OD3KOS-K4: Integrert semesterprøve i form av ei skriftleg innlevering ved slutten av 8. semester. Ved ikkje bestått semesterprøve har studenten høve til ny prøve inntil 2 gonger. I tillegg må den kliniske tenesta i klinikk for oral kirurgi og oral medisin vere godkjent.

OD3KOS-H5:3 timar integrert semesterprøve ved slutten av 9. semester. Ved ikkje bestått semesterprøve har studenten høve til ny prøve inntil 2 gonger.

OD3KOS-V5:Integrert 4 timar skriftleg eksamen ved slutten av 10. semester. I tillegg må den kliniske tenesta i klinikk for oral kirurgi og oral medisin vere godkjent.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen - skrifleg innlevering

  Oppgave utleveres
  26.05.2023, 12:00
  Innleveringsfrist
  09.06.2023, 14:00
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen