Hjem
Studentsider
Masteremne

Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår

Hovedinnhold

Undervisningssemester

7. semester

Mål og innhald

Periodonti er læren om de strukturene som omgir tennene og fester dem i kjevene, samt læren om årsakene til, utvikling og behandling av sykdommer i disse strukturene. De vanligste sykdommer er gingivitt (tannkjøttsbetennelse) og marginal periodontitt (tannfestesykdom). Forekomsten av disse sykdommene i den voksne befolkningen er betydelig. Hos størstedelen av befolkningen kan sykdommen behandles, men omkring 10 % utvikler en mer alvorlig form som ofte fører til tanntap. Årsaken til marginal periodontitt er akkumulering av bakterier (biofilm) på tannoverflaten som i samspill med immunologiske faktorer, arv og miljø starter en nedbrytningsprosess av periodontiet. Antall pasienter med implantater til erstatning for tapte tenner, er økende. Infeksjoner kan også oppstå i støttevevet rundt implantatene. Årsakene regnes å være de samme som for gingivitt og periodontitt og krever omfattende behandling.

Læringsutbyte

Kunnskaper

Studenten skal kunne redegjøre for

 • fagets begrepsapparat
 • pre- og parakliniske disipliner som inngår i studiet og som er relevante for faget periodonti
 • de periodontale sykdommers etiologi og patogenese på et makro- og mikroskopisk og molekylærbiologisk plan
 • samspillet mellom generell helse, systemiske faktorer/-sykdommer og periodontal sykdom og hvordan behandling av periodontal sykdom gjennomføres hos pasienter med ulike generellmedisinske tilstander
 • periodontal sykdoms epidemiologi og betydningen av periodontitt for befolkningens helse samt klassifikasjon av periodontal sykdom
 • periodontal diagnostikk, behandlingsplanlegging, forebygging, behandling og prognosevurdering
 • bruk av antimikrobielle midler ved periodontal terapi
 • trygderegler og økonomiske støtteordninger som angår periodontal behandling

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • vise utstrakte ferdigheter i klinisk periodonti for å diagnostisere sykdommen, utrede behandlingsbehovet, planlegge periodontal terapi, og bedømme prognosen etter behandling
 • kommunisere med pasienter om periodontale sykdommers årsaksfaktorer og naturlige historie, og bevisstgjøre og motivere pasienter for bedret tannhelse samt instruere i nødvendige hjelpemidler
 • utføre supra- og subgingival depurasjon ved bruk av manuelle og maskinelle hjelpemidler
 • vise kliniske ferdigheter i ikke-kirurgisk og kirurgisk behandling av milde og moderate former for periodontal sykdom
 • bedømme medisinske risikofaktorer ved periodontal behandling av pasienter med systemiske sykdommer og tilstander og kunne skille ut kasus som bør henvises for spesialistbehandling
 • være kompetent til å evaluere utfallet av periodontal behandling, foreta risikovurderinger, tilrettelegge for og gjennomføre periodontal vedlikeholds-behandling
 • kommunisere med spesialister i periodonti og annet helsepersonell ved behandling av vanskelige kasus

Generell kompetanse

Undervisningen skal bevisstgjøre kandidatens holdninger til faget slik at de som ferdige tannleger kan fungere kollegialt og til enhver tid utføre forsvarlig behandling både i lys av fagets forskningsmessige utvikling og helsevesenets etiske regler.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen foregår som propedeutisk kurs, forelesninger, kliniske kasuspresentasjoner, seminarer og klinikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent klinisk kurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

4 timers skriftlig eksamen

Karakterskala

A-F

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted