Hjem
Studentsider
Masteremne

Periodonti + klinikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

5. og 6. semester

Mål og innhald

Emnet ODPERIO3 er læra om dei strukturane som omgjer tennene og fester dei i kjevane. Det er også læra om årsakene til, utvikling og behandling av sjukdommar i desse strukturane. Emnet har som mål å lære studenten om samanhengar mellom periodontal sjukdom og systemisk sjukdom. Dei vanlegaste sjukdommane er gingivitt (tannkjøttsbetennelse) og marginal periodontitt (tannfestesjukdom). Emnet skal lære studenten at førekomsten av desse sjukdommane i den vaksne befolkinga er betydeleg. Hos størstedelen av befolkinga kan sjukdommen behandles, men omlag 10 % utvekler ein meir alvorleg form som ofte fører til tanntap. Undervising i emnet skal formidle at årsaka til marginal periodontitt er akkumulering av bakteriar (biofilm) på tannoverflaten som i samspel med immunologiske faktorar, arv og miljø startar ein nedbrytningsprosess av periodontiet. Antall pasientar med tannimplantatar til erstatning for tapte tenner, er aukande. Ein tar opp at infeksjonar kan oppstå i støttevevet rundt implantata, at årsakene reknas å vere dei same som for gingivitt og periodontitt og at sjukdommar rundt tannimplantat ofte krevjer omfattande behandling.

Læringsutbyte

Kunnskap

Studenten skal kunne greie ut om

 • fagets omgrepsapparat.
 • pre- og parakliniske disiplinar som inngår i studiet og som er relevante for faget periodonti.
 • dei periodontale sjukdommars etiologi og patogenese på eit makro- og mikroskopisk og molekylærbiologisk plan.
 • samspelet mellom generell helse, systemiske faktorer/-sjukdommar og periodontal sjukdom og korleis behandling av periodontal sjukdom gjennomføras hos pasientar med ulike generellmedisinske tilstandar.
 • periodontal sjukdoms epidemiologi og betydinga av periodontitt for befolkningas helse samt klassifikasjon av periodontal sjukdom.
 • periodontal diagnostikk, behandlingsplanlegging, førebygging, behandling og prognosevurdering.
 • bruk av antimikrobielle midlar ved periodontal terapi.
 • patogenese, diagnostikk, førebygging og behandling med dentale implantatar.
 • trygdereglar og økonomiske støtteordninger som angår periodontal behandling.

Ferdigheiter

Studenten skal kunne:

 • vise gode ferdigheiter i klinisk periodonti for å diagnostisere sjukdommane, greie ut om behovet for behandling, planleggje periodontal terapi og bedømme prognosen etter behandling.
 • kommunisere med pasientar om periodontale sjukdommars årsaksfaktorar og naturlege historie, og samstundes motivere og gjere pasientar bevisste på betre tannhelse samt instruere i naudsynte hjelpemiddel.
 • utføre supra- og subgingival depurasjon ved bruk av manuelle og maskinelle hjelpemiddel.
 • vise kliniske ferdigheiter i ikkje-kirurgisk behandling av milde og moderate formar for periodontal sjukdom.
 • diagnostisere, førebygge og behandle sjukdom i peri-implantat vev.
 • bedømme medisinske risikofaktorar ved periodontal behandling av pasientar med systemiske sjukdommar og tilstandar og kunne skilje ut kasus som bør overføras for behandling av spesialist.
 • vere kompetent til å evaluere utfallet av periodontal behandling, foreta risikovurderinger, leggje til rette for og gjennomføre periodontal vedlikehaldsbehandling.
 • kommunisere med spesialistar i periodonti og anna helsepersonell ved behandling av kompliserte kasus.

Generell kompetanse

Undervisinga skal bevisstgjere studenten si haldning til faget slik at ho/han som ferdig tannlege kan fungere kollegialt og til einkvar tid utføre forsvarleg behandling både i lys av fagets forskningsmessige utvikling og helsevesenet sine etiske reglar.

Krav til forkunnskapar

Gjennomført og bestått fjerde semester i studieprogrammet

Studiepoengsreduksjon

OD3PER-K3 8 studiepoeng

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar, kliniske kasuspresentasjonar og klinisk undervising.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningen foregår som propedeutisk kurs, forelesninger, kliniske kasuspresentasjoner, seminarer og klinikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent klinisk kurs av OD3PERIO er eit krav for å gå opp til eksamen. Alle delar av undervisinga er obligatorisk med unntak av førelesingene.

Vurderingsformer

3 timers skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Det tillatas ingen hjelpemiddel.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

6. semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni for haustsemesteret.

Emneevaluering

Undervisinga blir evaluert i tråd med Uibs kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programutvalg for odontologiske fag

Emneansvarleg

Førsteamanuensis Dagmar Fosså Bunæs

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi

Institutt

Institutt for klinisk odontologi

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  16.06.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen