Hjem
Studentsider
Masteremne

Samfunnsodontologi

Mål og innhald

Etter gjennomgått undervisning og praksisstudium skal kandidaten kunne ta ansvar for den orale helsa til befolkninga og kunne utøve tannlegeverksemd i samsvar med aktuell odontologisk kunnskap, befolkninga sine behov, ønske og føresetnader, samt dei til ei kvar tid gjeldande lover, bestemmingar og økonomiske rammer.

Kunnskapar

Kandidaten skal kunne greie ut om:

 • den epidemiologiske situasjonen for dei viktigaste orale sjukdomane/tilstandane og

determinantar for desse

 • enklare statistiske og andre metodar som blir brukte innanfor samfunnsodontologisk

forsking

 • kjennskap til og oversikt over måla, organisasjonen, ressursane og funksjonane til helse- og sosialsektoren
 • forskjellige modellar for tannpleie/helsefremjande og sjukdomsførebyggande verksemd, korleis tannpleieprogram kan planleggjast og evaluerast
 • helseåtferd og motivasjon, inkludert kva for vilkår som ligg til grunn

for at påverknad skal føre til endringar i holdning og åtferd

 • kjennskap til måla, organisasjonen, ressursane og funksjonane til tannhelsetenesta
 • gjeldande helselovgiving, trygde- og sosiale tenester, kvalitetssikring, samt sosiale og etiske normer

Ferdigheiter

Kandidaten skal kunne:

 • bruke enkle statistiske og forskingsmetodologiske kunnskapar til kritisk evaluering av samfunnsodontologisk faglitteratur
 • bruke enklare statistikk og forskingsmetodar ved analyse, planlegging og evaluering av tannhelsetenester
 • vurdere måla, organisasjonen, ressursane og funksjonane til tannhelsetenesta
 • skildre bruken av ulike strategiar i det helsefremjande og sjukdomsførebyggjande arbeidet
 • kommunisere og samarbeide med personellet i tannhelse-, helse- og sosialsektoren, samt med administrative organ, befolkninga og befolkninga sine valde representantar om tannhelsespørsmål

Holdningar

Kandidaten skal

 • ha utvikla positive holdningar til tiltak for å bevare eller betre individet og/eller befolkninga si orale helse
 • erkjenne at kunnskapar må haldast ved like og fornyast

Læringsutbyte

Samfunnsodontologi arbeider med orale helseforhold og odontologisk verksemd som gruppefenomen, på vitskapleg grunnlag og i et samfunnsperspektiv. Viktige tema er epidemiologi med forskingsmetode og anvend statistikk, demografi, helsefremjande og sjukdomsførebyggjande verksemd, helse-, sosial- og tannhelsetenester, samt lovgiving, administrasjon og forvaltingslære.

Fagområdet har ansvar for førebuing, gjennomføring, bearbeiding og evaluering av praksisstudiet.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisningsopplegget omfattar forelesingar, seminar, oppgåve/rapport og praksisstudium i Den offentlege tannhelsetenesta.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring, TVEPS inngår i emnet. Se https://www.uib.no/emne/TVEPS

Vurderingsformer

Evalueringa går føre seg i form av skriftleg rapport/dagbok frå praksisstudiet og ein 4 timar lang skriftleg eksamen med ekstern sensor ved slutten av det 9. semesteret.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  08.12.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen