Hjem
Studentsider
Masteremne

Tverrfagleg godkjent klinikk

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeOD4KLIN
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår - emnet går over to semester.

Mål og innhald

Mål:

I dette kurset blir det lagt vekt på at studenten kan integrere kunnskap og ferdigheiter frå alle fag som er gjennomgått fram til utgangen av 4. studieår. Med bakgrunn i tidlegare tileigna kunnskap, evner og haldningar kan studenten undersøkje og behandle dei vanlegaste tilstandane i munnhola.

Innhald:

Ein føresetnad for å kunne framstille seg for OSKE-eksamen (objektiv strukturert klinisk eksamen), er at all kliniske teneste i 7. og 8. semester er godkjend.

Sidan dette kurset byggjer på element som er introdusert tidlegare i studiet, vises det både til overordna teoretiske og praktisk/ kliniske læringsmål for odontologistudiet og til dei enkelte emna.

Læringsutbyte

Etter gjennomført kurs har studenten følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten:

 • har kunnskap om symptombilde, kliniske funn, utredning og behandling innan dei vanlegaste orale problemstillingane
 • har kjennskap til aktuelle tilleggsundersøkingar, til dømes CT, MR og laboratorieundersøkingar
 • har kunnskap om generell sjukdomslære/ patologi.
 • har kjennskap til hovudgrupper av legemiddel og deira verknadsmekanismar.
 • kjenner til korleis legemiddel og behandling kan påverke tilhøve i munnhola.
 • har kunnskap om klinisk bruk, biologiske aspekt og handtering av odontologiske biomaterialar.
 • har kunnskap om mikrobiologi som er av betydning for tann- og munnhelse.
 • har kjennskap til Folketrygdas regelverk for refusjon av utgifter til tannbehandling
 • Har kjennskap til Lov om tannhelsetenesten.

Ferdigheiter:

Studenten:

 • tar sjølvstendig opp anamnese og skriv gode, strukturerte pasientjournalar
 • utfører enkle, diagnostiske undersøkingar
 • vurderer behovet for røntgenundersøkingar og gjennomfører vanlege røntgenopptak
 • vurderer behovet for tilleggsundersøkingar
 • gjennomfører grunnleggjande profylaktiske og terapeutiske tiltak for pasienten på ein sjølvstendig måte.
 • meistrar enkle former for akuttbehandling og akuttsituasjonar som kan oppstå i samband med tannbehandling
 • nyttar dei vanlegaste moderne, vitskapelege aksepterte profylaktiske og terapeutiske middel, materiale og teknikkar.
 • evaluerer gjennomført behandling og føretek ei prognosebedømming.
 • vurderer behov for etterkontrollar/ etterbehandling og planleggjer vedlikehaldsfase.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • samarbeider med anna helsepersonell.
 • demonstrerer etisk og profesjonell åtferd mot pasientar, pårørande og kollegaer
 • erkjenner eige fagleg avgrensing og tilviser pasienten der det er naudsynt med spesialkompetanse eller med tilvising til lege/ sjukehus.
 • handlar i tråd med lovgjevingar, prosedyrar og etiske retningslinjer.

Krav til forkunnskapar

6. semester i Integrert master i odontologi må vere fullført og bestått før studenten kan ta til med emnet.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Arbeids- og undervisningsformer

Kurset byggjer i fyrste rekkje på den kliniske tenesta (kliniske kurs, seminar, kasuspresentasjonar), men og på førelesingar (fysiske og digitale).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Klinisk teneste innan kjeve- og ansiktsradiologi, kjeveortopedi, endodonti, oral kirurgi og oral medisin, kariologi og periodonti inkludert seminar og kasuspresentasjonar. Alle desse tenestene er obligatoriske og må godkjennas før studenten kan ta sluttvurderinga i emnet. Dei ulike tenestene utgjer ein heilskap og skal syne studenten sine kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetanse innan dei ulike felta i odontologi.

Vurderingsformer

Sluttvurderinga består av ein stasjonseksamen, OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen). OSKE har ei varigheit på 3 timar per student, og studenten må møte opp 45 minuttar før eksamen tar til.

Hjelpemiddel til eksamen

Eventuelle naudsynte hjelpemiddel vil vere tilgjengeleg i eksamenslokalet.

Karakterskala

OSKE - A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesterets emner.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert kvart tredje år, i samsvar med UiB sitt system for kvalitet i utdanningane.

Programansvarleg

Programutval for odontologiske fag

Emneansvarleg

Førsteamanuensis Siri Flagestad Kvalheim

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi