Hjem
Studentsider
Masteremne

Tannbehandling av vaksne, diverse tema

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeOD4TEMA
 • Talet på semester2
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Mål:

Målet for emnet er å sørge for ei tverrfagleg forståing for tema slik som traumatologi, utveklingsforstyrringar i tannsettet, evidensbasert bruk av biomaterialar og implantologi på ein tematisk måte.

Innhald:

Undervisinga omhandlar følgjande tema:

 • tanntraume hos barn og ungdommar, utviklingsdefektar og forstyrringar, evidensbasert valg av biomaterialar
 • forståing for historia bak og grunnprinsippa for implantatbehandling inkludert preparering og planlegging av implantatbehandling
 • forståing for seineffektar ved traume, biomaterialar og behandlingsmetodar brukt i tannbehandling for å attskape funksjon og forhindre tap av funksjon
 • formelle aspekt ved framstilling, valg og bruk av dentale biomaterialar

Læringsutbyte

Etter avslutta emne, har studenten følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar:

Studenten har kunnskap om:

Traumatologi (traume mot tenner og deira støttevev):

 • Traumatologisk diagnostikk
 • Akutt og permanent behandling med behandlingsalternativ
 • Prognosevurderingar og oppfølging
 • Senfølgder av tanntraume
 • Økonomiske støtteordningar ved tanntraume

Tannutviklingsforstyrringar:

 • Emalje- og dentinforstyrringar med etiologi
 • Morfologiske avvik og agenesiar
 • Diagnostiske vurderingar og behandlingsaspektar på kort og lang sikt
 • Økonomiske støtteordningar

Evidensbasert materialval:

 • Oppbygning, samansetning, reaksjonsmåtar og eigenskapar til aktuelle grupper av biomaterialar
 • Bruksområde og prosedyrar
 • Regulatoriske/lovbunden forhold som rører ved valg og bruk av biomaterialar
 • Biologiske eigenskapar og biverknader

Implantologi:

 • Historisk utvekling av tannimplantat
 • Indikasjonar, kontraindikasjonar og behandlingsalternativ ved bruk av tannimplantat
 • Prosedyrar for innsetting og protetisk rehabilitering
 • Oppfølging, komplikasjonar og vedlikehald

Ferdigheter:

Traumatologi:

Studenten:

 • Diagnostiserer og behandlar tanntraume på kort og lengre sikt
 • Vurderer kort- og langtidsprognoser etter tanntraume
 • Lager oppfølgingsplan
 • Informerer pasienten, evt. føresette, om økonomiske stønadsordninger etter tanntraume

Tannutviklingsforstyrringar:

Studenten:

 • Diagnostiserer, behandlar og viser evt. pasienten vidare til spesialistbehandling
 • Vurderer prognose og lager ei oppfølgjingsplan
 • Informerer pasienten, evt. føresette, om økonomiske stønadsordninger

Evidensbasert materialval:

Studenten:

 • Vel materialar etter hensikt og evidens i kvar einskild behandlingssituasjon
 • Informerer pasienten om biologiske effektar og evt. biverknader ved materialvalet
 • Informerer pasienten om ulike behandlingsalternativ, materialval og kostnader

Implantologi:

Studenten:

 • Vurderer implantat som behandlingsalternativ, viser evt. pasienten vidare til spesialist
 • Vurderer klinisk og røntgenologisk resultat etter implantatinnsetjing
 • Følgjer opp og vedlikehalder tannimplantat

Generell kompetanse

Studenten:

 • viser evne til kritisk å vurdere eigne avgrensingar innanfor tema som emnet omhandlar.
 • fremviser ei profesjonell og etisk forsvarleg haldning i si utøving og kommunikasjon med pasienten og evt. pårørande
 • samhandlar med anna aktuelt helsepersonell

Krav til forkunnskapar

Fullført 6. semester ved Integrert master i odontologi.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Integrert masterprogram i odontologi

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og seminar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Seminar

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert kvart tredje år, i medhald av UiB sitt system for kvalitet i utdanningane

Programansvarleg

Programutval for odontologiske fag

Emneansvarleg

Professor Jorma Virtanen

Administrativt ansvarleg

Institutt for klinisk odontologi