Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i pedagogikk

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePED110
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk 
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

Emnet har eit omfang på 15 studiepoeng. Studentar som tar PED100 våren 2016 tar ein versjon av emnet på 10 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet har som målsetting å forberede studentane til vidare studiar i pedagogikk. Studentane skal tileigne seg kunnskap om kjenneteikn ved og omfanget av fagområda pedagogikk. Emnet skal også sette studentane i stand til å sjå kva historisk og politisk kontekst faget pedagogikk fungerer i.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar:

Studenten...

 • har kjennskap til grunnleggande pedagogiske omgrep og problemstillingar
 • har kjennskap til tradisjonar og historiske linjer innan skule og utdanning
 • har kjennskap til betydinga av sosiale og kulturelle faktorar for pedagogiske praksisar

Ferdigheiter:

Studenten...

 • kan reflektere over kva som kjenneteiknar pedagogikk som fagområde
 • kan identifisere sentrale pedagogiske problemstillingar i emnelitteraturen

Generell kompetanse:

Studenten...

 • kan lese og analysere ein akademisk tekst og gjengi tekstane i sitt hovudinnhald

Krav til studierett

Emnet er ope for alle som er tatt opp på årsstudiet og bachelorprogrammet i pedagogikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisinga vil kombinere førelesingar og seminar. Det er forventa at studentane les anbefalt litteratur og deltek i undervisinga.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisinga vil kombinere førelesingar og seminar. Det er forventa at studentane les anbefalt litteratur og deltek i undervisinga.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Heimeeksamen over 8 dagar, ca 2500 ord.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studieveileder@psyfa.uib.no

Tlf 55 58 27 10.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  21.04.2020, 09:00
  Innleveringsfrist
  28.04.2020, 13:00
  Trekkfrist
  07.04.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen