Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Pedagogisk kompetanse

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePED116
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane auka medvit om og innsikt i korleis kompetanse utvikla gjennom studiar i disiplinfaget pedagogikk er relevant for og kan brukast i arbeidslivet. Emnet tematiserer og problematiserer samanhengen mellom utdanning og arbeid med utgangspunkt i pedagogiske, kritiske og sosiologiske perspektiv, samt aktuelle politiske og samfunnsmessige rammevilkår.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ¿

 • kan gjere greie for og drøfte innhaldet i pedagogisk kompetanse
 • kan gjere greie for og drøfte ulike perspektiv på koplinga mellom utdanning og arbeidsliv
 • kan drøfte aktuelle politiske og samfunnsmessige rammevilkår for høgare utdanning og arbeidsliv

Ferdigheiter

Studenten ...

 • meistrer å gjere greie for og begrunne sin pedagogiske kompetanse
 • kan finne, vurdere og referere til relevant informasjon og bruke denne i arbeidet med å definere og diskutere eit problemområde.

Generell kompetanse

Studenten ...

 • kan planlegge og gjennomføre arbeid i samarbeid med andre studentar
 • kan planlegge og presentere munnleg
 • kan gi fagleg tilbakemelding på medstudentars munnlege framlegg

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar med studierett på bachelorprogrammet i pedagogikk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vil hovudsakleg bestå av studentaktive arbeidsformer som seminar og gruppeoppgåver kombinert med munnleg framlegg. I tillegg vil det bli gitt noen introduksjonsførelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Deltaking i alt organisert gruppearbeid
 • Eit munnleg framlegg for resten av studentgruppa
 • Gje tilbakemelding på medstudentar sine framlegg

 Alle dei obligatoriske undervisningsaktivitetane må vere godkjende før studentane kan fremstille seg til vurdering i emnet.

Vurderingsformer

Ei mappe som inneheld:

 • Jobbsøknad
 • Skriftlege notatar og oppsummeringar knytt til gruppa sine presentasjonar
 • Eigenevaluering

Karakterskala

Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Kontakt