Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjuping og prosjektplan

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master.

Fulltid/deltid

Fulltid.

Undervisningssemester

Vår, annakvart år. I særskilte høve kan fakultetet gje tilbod om avgrensa undervising i det påfølgande haustsemesteret.

Undervisningsstad

Bergen.

Mål og innhald

Siktemålet med emnet er å forberede studentane til det praktiske og teoretiske arbeidet med masteroppgåva. Gjennom litteraturstudiar, fag- og skriveseminar skal studentane utvikle ein prosjektplan som skal være utgangspunktet for masteroppgåva. Emnet skal vidare gje studentane moglegheit til fordjuping innan eit sjølvvald temaområde med relevans for masteroppgåva. Fordjupingsområda i programmet er knytt til forskingsområda i det pedagogiske fagmiljøet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har god oversikt over eksisterande teoriar, metodar, forskingsresultat og fortolkingar innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • har god kunnskap om ulike faglige informasjonskjelder

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan analysere eksisterande teoriar, metodar, forskingsresultat og fortolkingar innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan utvikle aktuelle pedagogiske forskingsspørsmål med utgangspunkt i kunnskap om det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan anvende faglig og sjangerspesifikk kunnskap på sjølvstendig vis
 • kan skrive forskings- eller teorireview innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan utvikle og skrive ein prosjektplan som legg grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan forholde seg kritisk til ulike faglige informasjonskjelder
 • kan formidle sjølvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett på masterprogrammet i pedagogikk.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminar

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet nyttar introduksjonsførelesingar, litteraturstudiar, nettbasert rettleiing og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftlig og munnleg presentasjon av litteraturgjennomgang innanfor det fordjupningsområdet studenten vel å fordjupe seg i, samt å gi tilbakemelding på medstudent sin munnlege presentasjon er obligatoriske krav i emnet.

Vurderingsformer

Eksamen er ein prosjektplan for masteroppgåva.

Karakterskala

Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen bestått/ikkje bestått.

Vurderingssemester

Vår, annakvart år. I særskilte høve kan fakultetet gje tilbod om vurdering i det påfølgande haustsemesteret.

Litteraturliste

Det blir forventa at studentane gjer seg kjent med ulike søkeportalar, for sjølv å kunne finne fram til relevant litteratur og lage individuell litteraturliste på 800 - 1000 sider.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem. Evalueringa er nettbasert.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk.

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk.

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet v/ Institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  09.09.2022, 14:00
  Trekkfrist
  26.08.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen