Hjem
Studentsider
Masteremne

Fordjuping og prosjektplan

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Vår, annakvart år. I særskilte høve kan fakultetet gje tilbod om avgrensa undervising i det påfølgande haustsemesteret.

Undervisningsstad

Studiet er nettbasert, men i starten av kvart semester blir det vanlegvis arrangert ei samling i Bergen.

Mål og innhald

Siktemålet med emnet er å forberede studentane til det praktiske og teoretiske arbeidet med masteroppgåva. Gjennom litteraturstudiar, fag- og skriveseminar skal studentane utvikle ein prosjektplan som skal være utgangspunktet for masteroppgåva. Emnet skal vidare gje studentane moglegheit til fordjuping innan eit sjølvvald temaområde med relevans for masteroppgåva. Fordjupingsområda i programmet er knytt til forskingsområda i det pedagogiske fagmiljøet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten:

 • har oversikt over eksisterande teoriar, metodar, forskingsresultat og fortolkingar innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • har oversikt over ulike faglige informasjonskjelder

Ferdigheiter

Studenten:

 • kan analysere eksisterande teoriar, metodar, forskingsresultat og fortolkingar innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan utvikle aktuelle pedagogiske forskingsspørsmål med utgangspunkt i kunnskap om det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan anvende faglig og sjangerspesifikk kunnskap på sjølvstendig vis
 • kan skrive forskings- eller teorireview innan det tematiske området vedkommande fordjupar seg i
 • kan utvikle og skrive ein prosjektplan som legg grunnlaget for arbeidet med masteroppgåva

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan forholde seg kritisk til ulike faglige informasjonskjelder
 • kan formidle sjølvstendig arbeid og beherske fagområdet sine uttrykksformer

Krav til forkunnskapar

Ingen 

Krav til studierett

Emnet er ope for alle med studierett på masterprogram i pedagogikk deltid (nettbasert)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Skriftlig presentasjon av litteraturgjennomgang innanfor det fordjupningsområdet studenten vel å fordjupe seg i, samt å gi tilbakemelding på medstudent sin skriftlige presentasjon er obligatoriske arbeidskrav i emnet.

Vurderingsformer

Eksamen er ein prosjektplan for masteroppgåva på 2500 ord som gjev eit oversiktleg og realistisk inntrykk av arbeidet som blir planlagt.

Karakterskala

Greidd/ikkje greidd

Vurderingssemester

Vår, annakvart år. I særskilte høve kan fakultetet gje tilbod om vurdering i det påfølgande haustsemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Det blir forventa at studentane gjer seg kjent med ulike søkeportalar, for sjølv å kunne finne fram til relevant litteratur og lage individuell litteraturliste på 800 - 1000 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for pedagogikk

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg oppgåve

  Innleveringsfrist
  03.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  20.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen