Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Mentorutdanning - Rettleiing av nye lærarar

  • Studiepoeng15
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodePED641
  • Talet på semester2
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Beskrivelse

Mentorutdanninga skal gje større medvit om kva rettleiing har å seie i skulen og etablere forståing for kva vilkår og utfordringar nyutdanna lærarar møter i skulen. Studiet vil setje fokus på nye lærarar sin verdi for skulen og gje kunnskap om og forståing for læraren sin profesjonelle utvikling og skulen som lærande organisasjon.

Sjå emnebeskrivelsen for nærmare omtale av innhald og læringsutbytte i studiet.

Målgruppe

Lærarar i skolen som ynskjer å auke rettleiarkompetansen sin og som ynskjer å rettleie nye lærarar i skulen

Undervisning

Studiet er lagt opp som eit deltidsstudium over to semester og består av 4 dagssamlingar ved UiB kvart semester, totalt 8 samlingar.

Samlingane består av forelesingar, diskusjonar som tar utgangspunkt i deltakarane sin eigen rettleiingspraksis og andre studentaktive arbeidsmåtar. Aksjonsforsking blir brukt som eit systematisk refleksjons- og utviklingsverktøy. Videoopptak av rettleiingsmøte blir brukt i analyse av gode rettleiingssituasjonar.

Det er krav om deltaking på minimum 6 av dei 8 samlingane. Sjå elles emnebeskrivelsen for nærmare omtale av obligatoriske arbeidskrav i løpet av studiet.

Vurdering / eksamen

Aksjonsforskingsoppgåve på 5000 ord. +/- 10 %

Det obligatoriske arbeidet i studiet er knytt til gjennomføring av aksjonsforsking på eigen arbeidsplass knytt til rettleiing av nyutdanna lærarar. Oppgåva vert skriven under rettleiing av lærarutdannar ved UiB og tilbakemelding frå medstudentar. Hovudinnhaldet i oppgåva presenterast munnleg i seminar for medstudentar.


Oppgåva blir vurdert etter karakterskalaen A-F.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Lærarutdanning
Minimum 3 års yrkeserfaring som lærar i skulen

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:
UiB Videre
55 58 20 40 / videre@uib.no
 

For spørsmål om fagleg innhald:
Det psykologiske fakultet v/ Marit Ulvik
55 58 47 69 / marit.ulvik@uib.no

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs