Hjem
Etter- og videreutdanning
Etter- og videreutdanning

Kriminalomsorg som læringsarena

Beskrivelse

Kurset Kriminalomsorg som læringsarena skal formidle forståing for det ideologiske, historiske, juridiske, etiske og kunnskapsbaserte grunnlaget for utdanning innanfor kriminalomsorga og relaterte utdannings- og opplæringsinstitusjonar. Studentane får forskingsbasert og praksisrelatert kunnskap om læring hos vanskelegstilte unge og vaksne. Undervisninga er difor sett saman av både teoretiske perspektiv og praktiske oppgåver. Gjennom førelesingar og feltarbeid får studentane kunnskap til å arbeida med unge og vaksne som er under soning, eller som er under habilitering etter soning.

Studiet tek opp dei mest vanlege vanskane hos menneske som viser antisosial åtferd og kriminalitet og aktuelle vaksenpedagogiske tiltak. Dette inneber kunnskap om systemiske forhold knytte til straff og soning, der det særleg blir lagt vekt på støttesystem under og etter avslutta soning.

Målgruppe

Tilsette innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller i anna sosialfagleg arbeid. Studentar som ønskjer å ta kurset som ein del av ein mastergrad eller eit profesjonsstudium kan også søke.

Undervisning

Undervisninga vil bli gitt ved UiB i form av førelesingar og seminar, fordelt på to samlingar om våren og to samlingar om hausten. Ekskursjon til alternativ opplæringsarena er inkludert.

Undervisningsplan vår 2020:

1. samling: 12. - 13. mars
2. samling: 4. - 5. juni

Obligatorisk:
1 dag feltarbeid i fengsel - studentane blir delte inn gruppevis
Seminar med presentasjon av svar på problemstillingar knytt til feltarbeidet.

Desse obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før du kan gå opp til eksamen.

Vurdering / eksamen

Prosjektoppgåve med munnleg presentasjon.

Inntil 3 studentar kan arbeide saman. Oppgåva skal ha maksimum 6000 ord.

Opptaks- og forkunnskapskrav

Det er 25 studieplassar på dette kurset.

Du må ha utdanning innan relevante fag på minimum bachelornivå eller tilsvarande nivå. Det er ein føremon, men ikkje eit krav, at du har erfaring innan kriminalomsorg, skule- og opplæring, barnevern eller anna sosialfagleg arbeid.

Du lastar opp naudsynt dokumentasjon undervegs i søknadsprosessen.

NB: Opptakskrava er under omarbeiding, ny krav vil gjelde for neste opptak hausten 2020, for oppstart i 2021. Ta kontakt med Det psykologiske fakultet dersom du har spørsmål til dette.

Kontakt

Kontakt

For spørsmål om søknad og opptak:

UiB Videre
55 58 20 40
videre@uib.no
 

For spørsmål om fagleg innhald:

Det psykologiske fakultet
v/ Arne Magnus Morken
55 58 90 80
arne.morken@uib.no

Eksamensinformasjon

Tilgjengelege kurs

Ingen tilgjengelege kurs