Hjem
Studentsider
Masteremne

Pedagogisk rettleiing

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodePED667
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Rettleiing innafor lærarprofesjonen er eit emne som tek sikte på å kvalifisere til oppgåver som rettleiar/mentor innafor lærarprofesjonen. Føremålet med studiet er å utvikle teoretisk innsikt i pedagogisk rettleiing som reiskap for profesjonell utvikling. Studiet vil ha ei praktisk forankring basert på deltakarane sin praksis som rettleiarar/mentorar.

Studiepoengsreduksjon

PED600 5 studiepoeng

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet er lagt opp som 2 dagssamlingar ved UiB. Samlingane er ein kombinasjon av førelesingar, diskusjonar som tar utgangspunkt i deltakarane sin eigen rettleiingspraksis og andre studentaktive arbeidsmåtar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgjande aktivitetar er obligatoriske:

  • førebudd deltaking på samlingar
  • lese utvalde tekstar på pensum og førebu ein munnleg presentasjon til første samling der ein trekker fram nokre poeng frå det ein har lese.

Dei obligatoriske arbeidskrava må godkjennast av lærar før studenten får ta eksamen.

Karakterskala

Skriftleg eksamen blir vurdert med bestått/ikkje bestått.

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Kontakt