Hjem
Studentsider
Masteremne

Rettleiing innafor lærarprofesjonen

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePED670
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studiet kvalifiserer til oppgåver som rettleiar innanfor lærarprofesjonen. Føremålet med studiet er å gje inngåande forskingsbasert og teoretisk kunnskap om pedagogisk rettleiing som støtte for profesjonell utvikling. Vidare vil studiet bidra til forståing for rettleiing; individuelt og i grupper. Studiet vil vera praktisk forankra basert på deltakarane sin praksis som rettleiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har forskingsbasert kunnskap om lærerprofesjonen sin kvalifisering, utvikling og læring
 • har inngåande kunnskap om rettleiing, individuelt og i grupper, som verkemiddel for profesjonell utvikling
 • har forskingsbasert kunnskap om etiske dilemma knytt til arbeidet som lærar i skulen
 • har inngåande kunnskap om faglege, etiske og pedagogiske perspektiv på rettleiarrolla
 • har inngåande kunnskap om rettleiing som teoretisk og praktisk felt
 • har inngående kunnskap om dialog, kommunikasjon og relasjonsbygging i rettleiing
 • har kunnskap om læreplanar og pedagogiske utfordringar i eige skuleslag

Ferdigheiter

Studenten

 • kan kritisk reflektere over profesjonsrettleiing i utdanning og yrke ut frå forsking- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan kommunisere og gjere etiske vurderingar i rettleiinga
 • kan ta i bruk ulike rettleiingsteoriar og metodar relatert til føremålet med rettleiinga og konteksten

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere profesjonsforsking og nyare profesjonsteori som er relevant for rettleiingsfeltet i skulen
 • kan planlegge, grunngje, gjennomføre og kritisk vurdere kvalitet på rettleiingsprosessar

Krav til forkunnskapar

Lærarutdanning

Minimum tre års erfaring som lærar i skulen

Studiepoengsreduksjon

PED667 5 studiepoeng

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar som har fått tildelt EVU-rett etter søknad.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp som eit kombinert nett- og samlingsbasert deltidsstudium over eitt semester. Dette er organisert gjennom tre samlingar på inntil to dagar kvar ved UiB. Samlingane er ein kombinasjon av førelesingar, diskusjonar som tek utgangspunkt i deltakarane sin eigen rettleiingspraksis og andre studentaktive arbeidsmåtar. Mellom samlingane er det arbeid med litteratur, oppgåver, tilbakemeldingar frå undervisar og/eller medstudentar, etc. på studiet si digitale læringsplattform.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgjande aktivitetar er obligatoriske og må godkjennast av lærar før studenten kan ta eksamen:

 • førebudd deltaking på minst 80 % av samlingar ved UiB
 • førebudd deltaking på minst 80 % av nettbaserte aktivitetar
 • skrive ein tekst på minst 1500 ord
 • gje skriftleg tilbakemelding på teksten til to medstudentar
 • halde ein munnleg presentasjon av ein planlagt, grunngjeven, gjennomført og vurdert rettleiingsprosess
 • gje munnleg tilbakemelding på framlegg til to medstudentar

Vurderingsformer

Individuell oppgåve 5000 ord +/- 10 %.

Karakterskala

Eksamen blir vurdert med graderte karakterar frå A-F.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet