Hjem
Studentsider
Årsstudium

Praktisk pedagogikk - pedagogikk 2. semester

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gjere studentane dyktige til aktiv deltaking i profesjonell utvikling. Den profesjonelle læraren deltek aktivt i å utvide profesjonens kunnskapsgrunnlag, og er i stand til å ta i bruk denne kunnskapen i praksishandlingar for å støtte elevane si læring. Det krev kunnskap om læring gjennom samhandling på arbeidsplassen.

I emnet vil studentane få praktisk røynsle med læraren sin profesjonelle utviklingsprosess gjennom bruk av praksisorientert forsking som verkty i systematisk arbeid med eigen yrkesutvikling.

Læringsutbyte

Studenten skal etter å ha fullført PEDA102 ha følgjande samla læringsutbyte definert som kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om profesjonell utvikling i rolla som lærar
 • har kunnskap om forskingsbaserte modellar for profesjonell utvikling
 • har kunnskap om samhandling og gruppeprosessar på arbeidsplassen
 • har kunnskap om etiske utfordringar som læraren kan møte i skulen

Ferdigheiter

Studenten

 • kan dokumentere og gje uttrykk for eigen profesjonelle utvikling og kunne leggje fram og grunngje utviklingsmål med støtte i teori.
 • kan identifisere pedagogiske utfordringar i undervisningssituasjonar og lage aksjonsplanar for å møte desse med støtte i teori
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt knytt til eigen praksis
 • kan identifisere og analysere problemstillingar knytt til samhandling og gruppeprosessar på arbeidsplassen.
 • kan problematisere og ta stilling til etiske utfordringar som læraren møter i skulen

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan med stor grad av sjølvstende identifisere, problematisere, vidareutvikle og kommunisere kunnskap innanfor eigen organisasjon og profesjon
 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og halde seg kritisk til informasjonskjelder og eksisterande teoriar
 • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse åleine og i samarbeid med andre

Krav til forkunnskapar

PEDA101 Pedagogikk 1. semester

Krav til studierett

Teken opp på Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen. Studentar som har greidd eksamen i to av tre fag (to didaktikkfag og eit pedagogikkfag) i 1. semester kan likevel starte på PEDA102, men må ta manglende eksamen før dei kan melde seg opp til eksamen på PEDA102.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga blir organisert i førelesningar og seminar. Studenten har tilbod om inntil 3 timar individuell rettleiing.

Omfang:

Forelesingar: 7 forelesingar à 2 timar

Seminar: 9 seminar à 2 timar, 2 seminar à 4 timar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Førebudd deltaking på seminar
 • Levere ei prosjektbeskriving av eiga aksjonsforsking på ca. 1000 ord
 • Munnleg presentasjon av eigen forsking basert på ein poster
 • Gje munnleg tilbakemelding på to av medstudentane sine postarar

Obligatorisk aktivitet må være greidd for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Innlevering av skriftleg aksjonsforskingsrapport på 5000 ord.

Karakterskala

A-F

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Institutt

Institutt for pedagogikk

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Aksjonsforskingsrapport

  Innleveringsfrist
  07.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  24.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen