Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentane skal oppnå forståing for skulen som samfunnsinstitusjon og læraren si rolle som profesjonell yrkesutøvar i skulen. Sentrale element i emnet sitt innhald er skulen som organisasjon og samfunnsinstitusjon, profesjonell utvikling og yrkesetikk, og kunnskapsutvikling i og om skulen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar:

Studenten ..

*viser kunnskap om skulen som organisasjon og samspelet mellom dei ulike aktørane i og omkring organisasjonen

*viser kunnskap om skulen som samfunnsinstitusjon

*viser kunnskap om ulike yrkesetiske perspektiv i lærarprofesjonen og korleis desse vert uttrykt i styringsdokument for skulen

*viser kunnskap om ulike måtar å undersøke opplæring, utvikling og deltaking i klasserommet

Ferdigheiter:

Studenten ..

*kan drøfte problemstillingar knytt til utdanning og medborgarskap i lys av praksis, faglitteratur og lovverk

*kan analysere og diskutere ulike profesjonsetiske standpunkt med tanke på eiga yrkesutøving

*nytter informasjon frå ulike typar undersøkingar til å drøfte undervisning og læring

Generell kompetanse:

Studenten ..

* deltar i ein fagleg diskusjon knytt til skulen si rolle i samfunnet

*har ei kritisk og undersøkande haldning til utøving av profesjonelt arbeid som

Krav til forkunnskapar

PEDA120 og PEDA121

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga vert organisert i opne førelesingar og gruppevise seminar. Seminarundervisninga legg vekt på diskusjon. Det vert forventa at studentane førebur seg ved å lese avtalte tekstar i forkant av seminara. Studentane skal i løpet av semesteret utarbeide ein skriftleg presentasjon av ein case knytt til eksamensteksten. Kvar student har tilbod om ein time individuell rettleiing frå seminarleiar.

 • Førelesningar: 5 á 2 timar
 • Seminar: 5 á 2 timar
 • Seminar f/e praksis (KOPRA103): 2 á 3 timar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Følgjande aktivitetar er obligatoriske:

 • Frammøte og førebudd deltaking på seminar
 • Ein munnleg presentasjon for medstudentar
 • Ein skriftleg presentasjon på ca. 1000 ord knytt til arbeid med eksamensteksten

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Skriftleg casebasert semesteroppgåve.

Semesteroppgåva skal svare på ein sjølvvald problemstilling knytt til ein case utarbeidd i praksisperioden. Oppgåva er ein tekst som har blitt bearbeidd gjennom rettleiing og fagfelletilbakemelding gjennom store deler av semesteret. Omfang 3000 ord +/- 10%.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Haust

Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Det psykologiske fakultet

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Det psykologiske fakultet

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  16.12.2021, 13:00
  Trekkfrist
  02.12.2021
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen