Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Pedagogisk teori 1

Studiepoeng, omfang

Emnet har eit omfang på 15 studiepoeng og er normert til eitt semesters fulltidsstudium

Studienivå (studiesyklus)

Årsstudium

Fulltid/deltid

Fulltid

Mål og innhald

Arbeidet i pedagogikkemnet skal gje innsikt i skulens samfunnsmandat, blant anna høvet mellom utdanninga sin dannings- og nyttefunksjon. Emnet skal gje innsikt i klasse- og læringsleiing, og korleis kunnskap om undervisning, læring, motivasjon og vurderingspraksisar vert utvikla og nytta innanfor både tradisjonelle og kunst- og designfaglege læringskontekstar. Emnet gjev òg ei innføring i tilpassa opplæring og korleis undervising kan leggjast til rette for alle elevar i ljos av deira ulike sosiale, kulturelle og individuelle læreføresetnader.

 Følgjande tema vert vektlagt:

 • Skulens samfunnsmandat
 • Elevane og deira læringsprosessar og motivasjon
 • Klasseleiing og læringsfellesskap
 • Vurdering
 • Tilpassa opplæring

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om skulens mandat og funksjon i samfunnet og er oppdatert på gjeldande lov- og planverk.
 • har kunnskap om sentrale lærings-, utviklings- og motivasjonsteoretiske perspektiv og har utvikla eit kritisk høve til desse.
 • har kunnskap om samanhengar mellom klasseleiing, undervisning og vurdering i eit inkluderande læringsfellesskap.
 • har kunnskap om tilretteleggjing av læringsaktivitetar for elevar med ulike læringsføresetnader.

 

Dugleikar

Studenten

 • kan identifisere og analysere problemstillingar knytta til skulens danningsoppdrag.
 • kan foreslå og grunngje planar for eit godt klasse- og læringsmiljø i lys av teori.
 • kan identifisere og analysere problemstillingar i høve til tilpassa opplæring.
 • kan nytte forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere ulike aspekt ved vurdering.
 • kan identifisere og analysere problemstillingar knytta til kommunikasjon og rettleiing av elever.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan kritisk reflektere over faglege, danningsteoretiske og utdanningspolitiske spørsmål.
 • kan formidle og kommunisere pedagogiske problemstillingar knytta til utøving av læreryrket på eit fagleg avansert nivå.

Krav til studierett

Emnet inngår i studieprogrammet Praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnarar og designarar og kan takast av studentar som er tekne opp ved programmet.

Arbeids- og undervisningsformer

Vi vekslar mellom forelesingar, seminarundervising, gruppearbeid og diskusjonar og presentasjonar, både individuelt og i gruppe.

 Rettleiing

Studenten får rettleiing retta mot oppgåveskriving undervegs i studiet. Sjå praksisplanen for rettleiing i praksis.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Undervisning

Deltaking i organisert studieaktivitet på fellessamlingar og i grupper er obligatorisk, med krav om minimum 80% frammøte.

Arbeidskrav

Emnet har obligatoriske arbeidskrav som må godkjennast for å kunne gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

Skriftleg heimeeksamen

Karakterskala

Bestått / Ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust

Administrativt ansvarleg

Fakultet for kunst, musikk og design v/ Institutt for design har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Pedagogisk teori 1