Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Mekanikk 1

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet skal gje studentane ei grundig forståing av mekanikken sine grunnleggjande lover, omgrep og tenkjemåte, og gjere studentane i stand til å nytte desse på fysiske problemstillingar.

Innhald:

Emnet gir ei innføring i kinematikk og dynamikk i fleire dimensjonar, energi og felt med spesiell vekt på vekselverknad mellom objekt, stive lekamar, rotasjon, statikk, elastisitetslære og fluidmekanikk. I laboratorieøvingar vert enkle eksperiment gjennomførte for å belyse sentrale delar av pensum.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • definere og forklare grunnleggjande omgrep i mekanikken, slik som hastigheit, akselerasjon, kraft, rørslemengde, friksjon, energi, arbeid, spinn og massesenter
 • formulere grunnleggjande lover i mekanikken

Ferdigheiter

Studenten kan analysere og løyse oppgåver med

 • kinematiske likningar i to og tre dimensjonar, Newtons lover, energibetraktningar, statikk og likevekt, rotasjon av stive lekamar
 • væskedynamikk inklusiv trykk, oppdrift og Bernoullis likning
 • strekk, kompresjon og deformasjon av stive lekamar

Generell kompetanse

Studenten skal

 • forstår korleis fysiske modellar kan brukast som eit verktøy for å beskrive og forklare prosessar og fenomen i naturen og teknologien
 • kunne gjennomføre enkelt eksperimentelt arbeid med bruk av standard måleinstrument, vurdere måleusikkerheit og skrive ein laboratorierapport utifrå oppsette krav

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Fysikk 2 (3FY) og MAT111

Studiepoengsreduksjon

PHYS101: 5 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, rekneverkstad, oppgåvegjennomgang og labøvingar

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Lab: To (2) laboratorieøvingar med kollegavurdering. Begge øvingane og kollegavurderingar må vera godkjent frå same semester. I tillegg er det obligatorisk å delta på oppstartsmøte for laboratoriearbeidet.

Testar: Det blir organisert tre kunnskapstestar. To av testane blir gjennomførte digitalt. Den tredje testen blir gjennomført fysisk. For å kunna gå opp til eksamen må studenten levera svar på dei to digitale testane og skåre minst 50% på den fysiske testen.

Gyldigheit: Gyldigheita av dei obligatoriske arbeidskrava er seks semester, inkludert semesteret øvingane og testane blir utførte. All obligatorisk aktivitet i emnet må vera godkjent for å kunna gå opp til eksamen. Ikkje-godkjent obligatorisk aktivitet gir rett til nytt forsøk, men først når kapasitetsomsyn mogleggjer det. Ved avgrensa kapasitet skal studentar som har hatt gyldig fråvær frå aktiviteten blir prioriterte framfor studentar som ikkje har hatt gyldig fråvær.

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen, 4 timer. Laboratorieøvinger og kollegavurdering å være godkjent for å gå opp til eksamen. Deltaking på dei to digitale testane og 50 % score på den fysiske testen er også krav for å gå opp til eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar, matematisk formelsamling og utskrift av den Hierarkiske Prinsippstrukturen for Mekanikk. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjend i fakultetets eksamensreglement.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Institutt for fysikk og teknologi.

Kontakt: studie.fysikk@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.09.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  11.09.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted