Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Elektromagnetisme I

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studentane ei brei innføring i grunnleggjande lover og samanhengar innan elektrisitetslære, elektromagnetisme, elektronikk og lyslære.

Innhald:

Emnet gir ei innføring i elektromagnetisme med spesiell vekt på fylgjande tema: Elektriske felt og elektriske straumar, magnetfelt og induksjon, grunnleggjande elektriske kretsar, Maxwell sine likningar og elektromagnetiske bølgjer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har fått kunnskapar om

 • sentrale tema innan teorien bak elektromagnetisme
 • elektriske felt og elektriske straumar, magnetfelt og induksjon, grunnleggjande elektriske kretsar, Maxwell sine likningar og elektromagnetiske bølgjer
 • elektromagnetiske fenomen samt koplinga til lys

Ferdigheiter

Ved fullført emne PHYS112 skal studenten kunne

 • forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar innan elektrisitetslære og elektromagnetisme
 • bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å løyse oppgåver innan elektrisitetslære og elektromagnetisme
 • teikne skisser som systematiserer problemstillinga i slike oppgåver

Generell kompetanse

Studenten har fått

 • grunnleggjande kunnskapar i elektromagnetisme
 • kunnskapar av nytteverdi for andre fagområde innan naturvitskap generelt og fysikk spesielt
 • trening i å arbeide systematisk og analysere komplekse problem

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT212 som kan lesast parallelt.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4 timer)

Hjelpemiddel til eksamen

Godkjent kalkulator. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjent i fakultets eksamensreglement.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.12.2022, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  07.12.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen