Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Elektromagnetisme I

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studentane ei brei innføring i grunnleggjande lover og samanhengar innan elektrisitetslære, elektromagnetisme, elektronikk og lyslære.

Innhald:

Emnet gir ei innføring i elektromagnetisme med spesiell vekt på fylgjande tema: Elektriske felt og elektriske straumar, magnetfelt og induksjon, grunnleggjande elektriske kretsar, Maxwell sine likningar og elektromagnetiske bølgjer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har fått kunnskapar om

 • sentrale tema innan teorien bak elektromagnetisme
 • elektriske felt og elektriske straumar, magnetfelt og induksjon, grunnleggjande elektriske kretsar, Maxwell sine likningar og elektromagnetiske bølgjer
 • elektromagnetiske fenomen samt koplinga til lys

Ferdigheiter

Ved fullført emne PHYS112 skal studenten kunne

 • forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar innan elektrisitetslære og elektromagnetisme
 • bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å løyse oppgåver innan elektrisitetslære og elektromagnetisme
 • teikne skisser som systematiserer problemstillinga i slike oppgåver

Generell kompetanse

Studenten har fått

 • grunnleggjande kunnskapar i elektromagnetisme
 • kunnskapar av nytteverdi for andre fagområde innan naturvitskap generelt og fysikk spesielt
 • trening i å arbeide systematisk og analysere komplekse problem

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT212 som kan lesast parallelt.

Studiepoengsreduksjon

PHYS102: 5 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen obligatorisk aktivitet

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4 timer)

Hjelpemiddel til eksamen

Godkjent kalkulator. Studentane har sjølv ansvar for å sjekke at deira kalkulator er godkjent i fakultets eksamensreglement.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  24.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  10.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted