Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Mekanikk 2 og termodynamikk

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje ei brei forståing av klassisk mekanikk, gravitasjon og grunnleggjande termodynamikk.

Innhald:

Emnet tek for seg klassisk mekanikk og grunnleggjande termodynamikk: svingingar, mekaniske bølgjer, gravitasjon, grunnleggjande celestmekanikk, Lagrange-Hamilton formalisme, termodynamiske prosessar og variablar, hovudsetningane i termodynamikken og varmetransport. Emnet dannar grunnlag for vidare studium i mellom anna fysikk, geofysikk, og industrielle prosessar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har kunnskapar om

 • harmonisk rørsle, elastisitet, bølgjer, lyd og interferens
 • grunnleggjande dynamikk i gravitasjonsfelt
 • Lagrange-Hamilton formulering av mekanikken
 • Temperatur og varme, aggregattilstandar og faseovergangar, tilstandslikningar og variablar, arbeid, indre energi, entropi og termodynamikkens lover

Ferdigheiter

Studenten kan løysa problem som inneheld

 • ideelle fjører, harmonisk rørsle, lydfart i gassar, væsker og faste stoff, Doppler-effekt, interferens og ståande bølgjer
 • Keplers lover, energi og prinsippet om konservering av spinn anvendt på gravitasjon
 • Lagrange-Hamilton formalismen anvend på få-lekam mekaniske system
 • termisk ekspansjon, varmeleiing, ideellgassloven, kinetisk gassteori, termodynamikkens lover og Carnot sitt prinsipp

Generell kompetanse

Studenten har ved fullført kurs oppnådd

 • auka evne til refleksjon og innsikt i korleis fysikk knyttar saman årsak og verknad for enkle prosessar i naturen.
 • auka forståing for korleis grunnleggjande konsept og metodar ligg til grunn for meir avanserte prosessar.
 • auka evne til å gjenkjenne grunnleggjande konsept i fysikken og korleis dei spelar ei rolle i dagleglivet
 • trening i å analysere komplekse problem ved å forenkle og dele dei opp i mindre oppgåver.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS111

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Skriftleg midtvegseksamen (2 timar), utgjør 30% av karakteren.
 • Skriftleg eksamen (4 timar), utgjør 70% av karakteren.

Skriftleg eksamen tel 100% i semester utan midtvegseksamen. Viss ein student gjør det dårligare på midtveiseksamen enn på eksamen vil resultatet på midtveiseksamen ikkje telja med.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar og 5 A4-sider med studentane sine eigne notat.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

PHYS101: 2stp

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen og midtsemestereksamen

  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   04.12.2020, 15:00
   Varigheit
   4 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Midtsemestereksamen

   Dato
   06.10.2020, 15:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen