Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Prosjektoppgåve i fysikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Studenten skal gjennomføre eit forskingsprosjekt i samarbeid med ein medstudent, skrive ein rapport i vitskapleg stil, og munnleg formidle problemstilling og resultat.

Innhald:

Emnet går ut på å gjennomføre eit prosjekt i ei forskingsgruppe under fagleg rettleiing og skrive ein prosjektrapport (gruppearbeid). Temaet blir valt i samråd med kursleiar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • setje seg grundig inn i ei ny problemstilling i fysikk.
 • arbeide systematisk med same problemstilling over lengre tid.
 • tileigne seg djupare kunnskapar om temaet gjennom dette arbeidet.

Ferdigheiter

Studenten skal kunne

 • samarbeide med andre studentar.
 • Dokumentere og drøfte funn og resultat
 • skrive ein rapport i vitskapleg stil.
 • munnleg presentere prosjekt og resultat

Generell kompetanse

Studenten kan

 • setje seg inn i nye problemstillingar.
 • ta nødvendige steg for å sikre framdrift av prosjektet
 • samarbeide med andre studentar og vitskapleg rettleiar
 • skrive rapportar og presentere og diskutere resultat

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS112, PHYS113, PHYS114

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gjennomført prosjektarbeide, rapport og presentasjon

Vurderingsformer

Rapporten og presentasjonen vurderes etter skala «godkjent/ikke godkjent»

Karakterskala

Kun Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Kun haust

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Institutt for fysikk og teknologi.

Kontakt: studie.fysikk@uib.no

Eksamensinformasjon