Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvantemekanikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePHYS201
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet gjev ei systematisk innføring i grunnleggjande ikkje-relativistisk kvantemekanikk.

 

Innhald:

Kurset tek for seg Schrödingerlikninga med løysingar i enkle potensial som harmonisk oscillator og kulesymmetrisk potensial for hydrogenliknande atom. Kvantemekaniske aksiom blir introdusert og matriserepresentasjon av kvantemekanikken blir diskutert saman med omtrentlige metodar (variasjonsmetode, perturbasjonsteori, Born-tilnærmingar). Emnet dekkjer også spinn, tilstandar av angulære moment, tilleggsreglar og identiske partiklar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har fått kunnskapar om

 • sentrale tema innan ikkje-relativistisk kvantemekanikk
 • den tidsavhengige og tidsuavhengige Schrödingerlikninga for enkle potensial som til dømes harmonisk oscillator og hydrogenliknande atom, samt vekselverknaden mellom elektron og elektromagnetiske felt
 • kvantemekaniske aksiom og matriserepresentasjon av kvantemekanikken
 • omtrentlige løysingsmetodar av Schrödingerlikninga (variasjonsmetode, perturbasjonsteori, Born-tilnærmingar)
 • spinn, tilstandar av angulære moment, tilleggsreglar og identiske partiklar

Ferdigheiter

Ved fullført emne PHYS201 skal studenten kunne

 • bruke kvantemekaniske prinsipp til å rekne ut observable til kjente bølgjefunksjonar
 • løyse den tidsavhengige og tidsuavhengige Schrödingerlikninga for enkle potensial
 • bruke variasjonsmetoden, tidsuavhengig perturbasjonsteori og tidsavhengig perturbasjonsteori til å løyse enkle problem
 • kombinere spinn med angulære moment

Generell kompetanse

 • Studenten har fåttei brei innføring i ikkje-relativistisk kvantemekanikk som dannar grunnlaget for vidare studiar i teoretisk fysikk, som også er nyttig innanfor studium i nanoteknologi
 • kunnskapar om grunnleggjande kvantemekaniske prosessar i naturen
 • erfaring i å bruke matematiske verktøy for å lage tilnærma kvantemekaniske modellar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS118 og MAT121

Studiepoengsreduksjon

KJEM221: 10stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer. Midtveiseksamen og/eller innleverte arbeider kan gjelde inntil 25% av endelig karakter. Dersom det er få deltakere på kurset kan det bli muntlig eksamen. Tillatne hjelpemiddel: Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar, matematisk formelsamling, og 5 A4-sider med studentane sine eigne notater. Dersom det er få deltakere på kurset kan det bli muntlig eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulatori samsvar med modell oppført i fakultetets reglar.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  08.09.2020, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted