Hjem
Studentsider
Masteremne

Medisinsk fysikk i stråleterapi

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePHYS213
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk dersom berre norskspråklege studentar
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gje studentar ei innføring i teori og metodar brukt i strålebehandling av kreft, inkludert også partikkelterapi.

Innhald:

Emnet skal formidle forståing for medisinsk-fysiske prinsipp som er knytta til bruk av ioniserande stråling innanfor strålebehandling av kreft ved bruk av fotonstråling og partiklar. Kurset vil gje ein introduksjon til (ekstern) stråleterapi i kreftbehandling, grunnleggande vekselverknadar for stråleterapi og dosimetri, innføring i produksjon og karakterisering av terapeutiske strålar/strålefelt, doseoptimisering. Kurset vil også fokusere på strålebiologiske vekselverknadar og korleis desse påverkar behandlinga.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal kunne:

 • Vise kjennskap til det biologiske og medisinske rasjonale for stråleterapi
 • Beskrive produksjon og karakterisering av terapeutiske strålar/strålefelt
 • Beskrive i detalj dei ulike stega i stråleterapiprosessen frå planlegging til ferdig behandling
 • Greie ut om fordelar og ulemper med ulike behandlingsteknikkar og strålingstypar

Ferdigheiter

 • Gjennom praktiske øvingar har studenten fått praktiske kunnskapar om doseplanlegging og god vurderingsevne med tanke på kva omsyn som må takast ved utarbeiding av pasientplanar for stråleterapi.
 • Studenten er i stand til å utføre skriftlege øvingar/utrekningar innan stråleterapi

Generell kompetanse

 • Studenten kan formidle sine faglege kunnskapar gjennom munnleg presentasjon.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det vil vere ein fordel å ha PHYS 212 Fysikk i medisinsk diagnostikk og PHYS231.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev. opptakskrav. Kurset er spesielt eigna for studentar med solid bakgrunn i fysikk.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga gis i form av forelesningar. I tillegg vil det vere obligatoriske rekneøvingar og omvisning på seksjon for medisinsk fysikk ved Haukeland sjukehus. Forelesningane vil dekke alle tema for kurset, og i tillegg vil det bli gitt anbefalt fordjupningsstoff i litteraturlista

Aktivitet/ Tal på timar pr. veke: 4 timar forelesning (delvis erstatta av øvingar/omvisning enkelte veker)

Aktivitet/ Tal på veker: 14

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:
 • Rekneøvingar utgjer 20 % av karakteren.
 • Muntleg eksamen utgjer 80% av karakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon