Hjem
Utdanning
Masteremne

Måleteknologi

Undervisningssemester

Haust

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir informasjon: http://www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaket

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gje inngåande kunnskap i måleteknologi, instrumentering og reguleringsteknikk som grunnlag for å kunne ta i bruk tilhøyrande relevante metodar og teknikkar i forskings- og utviklingsarbeid.

Innhald

Emnet tar opp tema som generelle målesystem, berekning av måleusikkerhet, beskriving av dynamiske system i tids- og frekvensdomene, samt ei karakterisering av desse. I tillegg inkluderer emnet tema som signal og støy i målesystem, karakteristikkar for mykje nytta sensorelement, tilbakekopla system, samt verkemåte og typiske karakteristikkar for strøymingsmålarar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har

  • inngåande kunnskap om elementa i det generelle målesystem og berekning av måleusikkerhet.
  • inngåande kunnskap om representasjon av dynamiske system i tids- og frekvensdomene, samt bruken av tilbakekopla reguleringssystem og PID regulatorar.
  • avansert kunnskap om standard strømingsinstrumentering.

Ferdigheiter

Studenten kan

  • bruke standard teknikkar for å berekne kombinert måleusikkerhet i eit system av måleelement
  • beskrive dynamiske system i tids- og frekvens domene og analysere desse.
  • nytte utvalde signalbehandlingsteknikkar som autokorrelasjon og krysskorrelasjon

Generell kompetanse

Studenten kan

  • analysere relevante målesystemtekniske system

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS114

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Midtvegseksamen (fleirvalsoppgåver) som utgjer 30% av karakteren.
  • Munnleg eksamen (30 minutt) som utgjer 70% av karakteren.

I semester der undervisning ikkje vert tilbydd gjeld avsluttande munnleg eksamen (45 minutt) 100% av endeleg karakter.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon