Hjem
Studentsider
Masteremne

Laboratoriekurs i optikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePHYS263
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk hvis engelskspråklige studenter, ellers norsk.
 • Ressursar

Main content

Undervisningssemester

Høst, undervisninga kan bli avlyst ved lavt studenttal.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:Emnet gjer studenten kjent med samanhengen mellom teori og eksperiment og ulike feilkjelder i eksperimentelt arbeid. Studenten lærer også å presentere eksperimentelle resultat i ein vitskapeleg rapport, både skriftleg og munnleg.

Innhald: Emnet gir ei eksperimentell innføring i optikk. Fylgjande tema vert gjennomgått: Polarisering, diffraksjon, interferens, optisk filtrering.

I dette emnet er det få tilgjengelege plassar. Ved større søkjartal vil studentar på master i optikk og atomfysikk prioriterast.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

 • forstå samanhengen mellom teori og eksperiment
 • identifisere feilkjelder i eksperimentelle målingar
 • forstå dei ulike rollene til komponentar i eit eksperimentelt forsøk

Ferdigheiter

Studenten kan

 • bruke eksperimentelt utstyr til å utføre forsøka
 • skrive ein vitskapeleg rapport som på ein klar måte framstiller det eksperimentelle arbeidet
 • presentere det eksperimentelle arbeidet i ein munnleg presentasjon

Generell kompetanse

Studenten kan

 • forklare teoretiske og praktiske avgrensingar til laboratorieeksperiment
 • vurdere kvaliteten til eigne eksperimentelle resultat på ein kritisk måte

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS261

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk oppmøte på alle laboratorieøvingar
 • Laboratorierapport. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i (2) påfølgande semester etter godkjenninga.
 • Godkjent obligatorisk aktivitet (presentasjon)er gyldig i (2) påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Rapporter , utgjør 50% av karakteren.
 • Presentasjon (20 min), utgjør 10% av karakteren.
 • Muntlig eksamen (45 min), utgjør 40% av karakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Eksamensinformasjon