Hjem
Studentsider
Masteremne

Marin akustikk

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gje generell innføring i fundamental prinsipp innan marin akustikk, med vekt på fysiske mekanismer, lover og samanhengar. Emnet skal formidle forståing for sentrale grunnleggande metodar og problemstillingar som er aktuelle i praktiske applikasjonar ved bruk av lyd i marine miljø.

Innhald

Emnet gir innføring i grunnleggande metodar i marin akustikk som ein viktig basis for teknologiske industrielle applikasjonar og grunnleggande forsking innan marin akustikk. Emnet omhandlar akustisk bølgjeforplantning i sjøen; refleksjon og transmisjon av lydbølgjer i sjøen; tilbakespreiing frå gjenstandar, flater og volumsegment; støy og signalfluktuasjonar; generering og mottaking av lydbølgjer med akustiske sonar-transdusar / antenner; og grunnleggande signalbehandling for sonar. Emnet gir ei generell og brei innføring i marin akustikk, med vektlegging på fysiske prinsipp. Emnet kan vere av interesse for studentar i tilgrensande fag, som optikk og industriell instrumentering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

  • forklare sentrale omgrep, lover og forklaringsmodellar innan marin akustikk
  • gjere greie for grunnleggjande fysiske prinsipp bak generering, forplantning, mottaking og prosessering av akustiske bølgjer i marine miljø

Ferdigheiter

Studenten kan

  • bruke grunnleggjande lover og samanhengar til å løyse relativt enkle problem innan marin akustikk.

Generell kompetanse

  • studenten har innsikt i fundamentale prinsipp innan marin akustikk, med vekt på fysiske mekanismer, lover og samanhengar, og forståing for sentrale grunnleggande metodar og problemstillingar som er aktuelle i praktiske applikasjonar av lyd i sjøen.

Krav til forkunnskapar

PHYS271

Tilrådde forkunnskapar

MAT111, MAT112, INF100, PHYS112, PHYS116

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning: 5 timar pr. veke

Rekneøving: 1 time pr. veke

Antal veker: 14 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Munnleg eksamen (60 min) utgjer 100% av karakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vilv ere klar innan 01.06 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvalitetet på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB. Kontakt eventuelt studie.fysikk@uib.no

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studie.fysikk@uib.no
Telefon: 55 58 27 66

Eksamensinformasjon