Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Databehandling i fysikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePHYS291
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk, norsk om kun norskspråklege studentar deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål: Lære studentar å bruke datamaskiner til å løyse problem i fysikk

Innhald: Emnet gir ei innføring i informasjonsteknologi og bruken av tilgjengelege IT-ressursar ved instituttet med eksempel henta frå aktuelle forskningsprosjekt. LINUX blir brukt som arbeidsmiljø der ein får øving i programmering (C++) og bruk av programpakkar (ROOT), samt får prøvd ut enkle prinsipp for nettverkstilgang. Emnet er særs nyttig for studentar i subatomær fysikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kjennskap til grunnleggjande konsept i datamaskiner
 • kan bruke Linux og "shell"
 • forstår strukturar i fysikkdata
 • forstår grunnleggjande konsept i objektorientert programmering
 • kan bruke ROOT
 • kan utvikle C++ programmer

Ferdigheiter

Studenten kan

 • løyse datarelaterte problem ved å bruke Linux, ROOT og C++

Generell kompetanse

Studenten har

 • forsterka sin evne til å bruke datamaskinen som verktøy til å løyse problem i fysikk og naturvitskap

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Semesteroppgave og øvelser

Vurderingsformer

Prosjektoppgave. Bestått/ikke bestått

Karakterskala

Kun bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Eksamensinformasjon