Hjem
Studentsider
Masteremne

Generell relativitetsteori

Undervisningssemester

Ureglemessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet omfattar innføring i relativitetsteori for akselererte system, ekvivalensprinsippet, curvilineare koordinatar, Riemann and Ricci tensorer, Bianchi identitet, Einsteins gravitasjonal feltlikning, løysning av Einsteins likning, løysning for system med sfærisk symmetri, Swarzschild løysning, svart hull, gravitasjonalt raudforskyvning, Lemaitre-Kruskal-Szekeres løysning, kosmologiske problem, Friedmann løysning, kosmologisk raudforskyvning.

Læringsutbyte

Ved fullført emne PHYS301 skal studentane kunne

Gjøre rede for grunnlaget for astrofysikk og kosmologi ved bruk av Einsteins generelle relativitetsteori.

Krav til forkunnskapar

Spesielt relativitetsteori og Klassisk graviatasjonsteori

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

Muntleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon