Hjem
Utdanning
Masteremne

Utvalde emne innan måleteknologi

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:Emnet har som mål å gje avansert kunnskap om utvalde målemetodar som har vert nytta i relativt nyleg gjennomført forsking.

Innhald:Emnet tar opp tema som elektriske målemetodar basert på endringar i permittivitet, permeabilitet, konduktans og resistans, optiske metodar og metodar basert på ioniserande stråling som røntgen, gamma og nøytron. Målemetodar som gjer bruk av fleire måleprinsipp og/ eller prosess-tomografi inngår også.

Læringsutbyte

 Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • er i kunnskapsfronten i utvalde tema innan måleteknologi
  • kan vurdere hensiktsmessigheten ved bruk av ulike sensorprinsipp i måleteknologi

Ferdigheiter

Studenten kan

  • forklare fysikkgrunnlaget i dei aktuelle måleprinsippa, samt fordelar og avgrensingar i desse i ulike bruksområder.
  • grunngje val av sensorprinsipp for eit nytt måleproblem ut frå viktige krav slik som presisjon, måleområde, tilgjenge til prosessen eller målemediet, tryggleik med meir.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan identifisere og utvikle nye løysingar for måletekniske problemstillingar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

PHYS225

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Prosjektoppgåve (gyldig i 5 påfølgjande semester etter godkjenninga).

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein munnleg eksamen (45 minutt) som utgjer 100% av karakteren.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

I emnet nyttar ein munnleg eksamen (45 minutt) som utgjer 100% av karakteren.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ift.uib.no

Eksamensinformasjon