Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvantefeltteori

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePHYS342
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål
Emnet er ei vidareføring av PHYS203 og formidlar forståing av Standardmodellen i partikkelfysikk, som beskriv elementærpartiklane og deira vekselverknad.

Innhald
Emnet omhandlar teoriane for vekselverknad mellom partiklar: kvanteelektrodynamikk (QED), kvantekromodynamikk (QCD) og elektrosvak teori. Saman utgjer desse Standardmodellen i partikkelfysikk. Emnet gjev eit grunnlag for utrekning og forståing av enkle tverrsnitt for kollisjon og produksjon av partiklar. Emnet gjev og ei kort innføring i CP-brot og nøytrinofysikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan forklare Feynmanreglar
 • kjenner grunnlaget for renormalisering
 • har kunnskap om kvark- og gluonfelt, den sterke kjernekrafta og dei symmetriane desse byggjer på
 • har kunnskap om symmetriane innan elektrosvak teori og brota på desse via Brout-Englert-Higgs-mekanismen
 • kan forklare CP-brot der K-meson er innblanda og opphavet til CKM-matrisa
 • kan forklare nøytrinooscillasjonar

Ferdigheiter

Studenten

 • beherskar berekningar av tverrsnitt for enkle prosessar

Generell kompetanse

Studenten kan

 • modellere fysiske system ved bruk av Lagrangeformalismen
 • bruke enkelte berekningar for å estimere storleiksorden til fysiske storleikar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MAT251

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • munnleg eksamen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontaktinformasjon

Eksamensinformasjon