Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Regulering og politikk

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePOLECON200
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal kaste lys over nyare idear om korleis ulike marknader kan regulerast og korleis desse har nedfelt seg i ulike organisasjonsformer. Undervisinga er basert på ein kombinasjon av teoriar frå samfunnsøkonomi, statsvitskap og organisasjonsteori og casestudier. For tida er det fire tema som er i fokus i den anvendte delen: Energi, miljø, marknadskonkurranse og patenter/farmasøytiske produkt.

Emnet byggjer på AORG101 Organisasjonsteori og etablerer nye kategoriar og nye måtar å forstå organisatoriske strukturar og prosessar på. Vidare byggjer det på ECON110 Mikroøkonomiske grunnbegrep og marknadsteori, som gir ei grunnleggjande innføring i korleis ulike marknadsformer fungerer. Det vil også bli trekkje vekslar på element frå ECON210 Velferd og økonomisk politikk, inkludert omgrep som kollektive gode og eksterne verknader.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om viktige omgrep frå organisasjonsteori, samfunnsøkonomi og statsvitskap som er relevante for forståing av regulering
 • kjennskap til teoriar frå dei ulike disiplinane som kan brukast til å analysere reguleringstiltak, prosessane som leier fram til dei og korleis dei blir implementert
 • kunnskap om dei spesifikke døma på regulering og politikk som kjem fram gjennom casestudiane

Ferdigheter

Studenten kan

 • gi en oversikt over styringstiltak i offentleg sektor, med særleg vekt på marknadsregulering
 • gjere greie for korleis styring og regulering er forma av både økonomiske interesser og politiske prosessar
 • gjere greie for viktige omgrep og modellar innafor økonomisk organisasjonsteori, inkludert prinsipal-agent-teori, og forstå korleis desse kan nyttast til å analysere styring og regulering
 • formulere presise og relevante problemstillingar knytt til forholdet mellom politikk og økonomi på reguleringsfeltet

Kompetanse

Studenten kan

 • analysere styringsformer og reguleringstiltak, med vekt på nyare organisasjonsteori, teoriar om regulering og økonomiske modellar
 • uttrykke seg klart, ryddig og argumenterande i både skriftleg og munnleg framstilling av tematikken

Krav til forkunnskapar

AORG101, ECON110

Tilrådde forkunnskapar

ECON210

Krav til studierett

Berre for bachelorstudentar i politisk økonomi

Arbeids- og undervisningsformer

1-2 førelesningar/samlingar i veka, til saman om lag 8 forelesingar og 4 presentasjonssamlingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk oppmøte på fire doble regulære førelesingar, fire caseførelesningar og fire presentasjonssamlingar med munnleg presentasjon (i grupper på maksimalt to) og kommentering av presentasjonar frå andre studentar. Kvar caseforelesing tar for seg eit case; studenten førebur ein presentasjon om dette caset til den neste presentasjonssamlinga. Vurderinga av arbeidskravet er basert på oppmøte, dei fire munnlege presentasjonane og det skriftlege grunnlaget til desse, samt kommenteringa av dei andre studentane sine presentasjonar.

Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig inneverande semester.

Vurderingsformer

Semesteroppgåve. Oppgåva skal ta utgangspunkt i ei av studentens eigne presentasjonar, og studenten skal vidareutvikla dette til ei sjølvstendig oppgåve.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Karakterskala A-F

Fagleg overlapp

Ingen

Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Emneevaluering

Kvart undervisningssemester

Emneansvarleg

Institutt for økonomi

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar@econ.uib.no