Hjem
Utdanning
Årsstudium

Integrert pedagogikk og realfagsdidaktikk 4

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodePPUDEL104
 • Talet på semester1
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Deltid

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har kunnskap om kommunikasjon, samhandling og læring på arbeidsplassen
 • har kunnskap om etiske utfordringar knytt til profesjonelt skjønn
 • har kunnskap om mangfaldet i kunnskapsgrunnlaget for lærarprofesjonen
 • har kunnskap om nasjonale og internasjonale former for ansvarleggjering av lærarar og skular

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan identifisere og analysere problemstillingar knytt til kommunikasjon, samhandling og læring på arbeidsplassen
 • kan problematisere og ta stilling til etiske utfordringar ved hjelp av profesjonelt skjønn
 • kan ta i bruk og bidra til mangfaldet i lærarprofesjonen sitt kunnskapsgrunnlag og delta aktivt i kvalitetsutvikling av skulen som organisasjon
 • kan bidra inn i faglege diskusjonar om utøving av lærarprofesjonen
 • kan arbeide med problemløysing, opne oppgåver, forsøk, modellering og vurdering

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan med stor grad av sjølvstende identifisere, problematisere, vidareutvikle og kommunisere kunnskap innafor eigen organsisasjon og profesjon
 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og halde seg kritisk til informasjonskjelder og eksisterande teoriar
 • kan med stor grad av sjølvstende vidareutvikle eigen kompetanse individuelt og i samarbeid med andre
 • kan konstruktivt og kritisk bidra til kvalitetsutvikling av skulen som organisasjon

Krav til forkunnskapar

Studenten må ha gjennomgått PPUDEL101, PPUDEL102 og PPUDEL103, inkludert praksis.

Krav til studierett

Tatt opp på Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Undervisninga er lagt opp etter ein integrert modell med samarbeid mellom pedagogikk og didaktikk i undervisning, oppgåver, rettleiing, praksis og eksamen. Undervisninga blir organisert som ei blanding av nettbaserte studier og to samlingar. Samlingane føregår på kveldstid og helg (laurdagar). I samlingane møter studentane førelesingar og seminarundervisning i mindre grupper. Emnet har også videoførelesingar som studentane kan nytte seg av mellom samlingane. Desse blir gjort tilgjengelege for studentane på nett. Studentane har tilbod om til saman 4 timar individuell rettleiing av didaktikar og pedagog.

Emnet har 10 dagar praksis som skal gjennomførast i løpet av 4 veker:

 • Praksis føregår i vidaregåande skule i grupper, par eller individuelt
 • Praksis skal fortrinnvis gjennomførast i matematikk og naturfag, men andre realfag kan også vere aktuelle
 • Ein praksisdag er definert som 6 skuletimar (á 45 minutter). Dette inkluderer forarbeid, undervisning/observasjon og rettleiing, samt møteaktivitetar ved skulen

Praksis er tilpassa og fleksibel slik at skule og student i fellesskap blir einige om når praksis blir gjennomført innafor den gitte praksisperioden.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk frammøte (100%) og deltaking på samlingar og i praksis
 • Gjennomføring av obligatoriske oppgåver med fire innleveringer av utkast til eksamensmappe
 • Deltaking i responsgrupper med to skriftlege fagfellevurderingar

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Skriftleg mappeeksamen med to tekstar og eit refleksjonsnotat på til saman 5000 ord +/- 10%. Refleksjonsnotatet skal vere på 500-700 ord og omfatte refleksjonar over eigen lærings- og danningsprosess frå starten av studiet fram til ei oppfatning av kven ein er som lærar ved utgongen av studiet. Dei to andre tekstane skal ta utgangspunkt i eiga praksiserfaring der ein av tekstane kan omhandla tema frå tidlegare emne medan den andre må hente tema frå avsluttande emne. Tekstane skal ha om lag like stort omfang
 • Praksis blir evaluert ved praksisskulen og av pedagogar og didaktikarar på praksisbesøk

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.01. for vårsemesteret

Programansvarleg

Programstyret for lektorutdanning har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for pedagogikk

Administrativt ansvarleg

Psykologisk fakultet v/ institutt for pedagogikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

Studierettleiar@psyfa.uib.no

Tlf. 55 58 27 10