Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Praxeologi I

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodePRAXVIT901
 • Ressursar

Hovedinnhold

Kursomtale

Kursinnhald

Mål for emnet er at kandidatane:

 • tileignar seg djupnekunnskap om praxeologiske teoriar, utvalgte omgrepe og metodologi, og om hvordan desse kan brukast i master-/Ph.D.-prosjektet deira
 • utvider kjennskapen sin til teoretiske/empiriske praxeologiske studiar innan helse- og utdanningsfag
 • øver på å presentere sitt eige prosjekt
 • videreutviklar ferdigheitene sine i kritisk lesing
 • øver på å ta del i akademiske ordskifte

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • vise at dei har avansert teoretisk kunnskap om relevante tema i den praxeologiske tradisjonen, og særskilt for tema med relevans for eige prosjekt
 • gjere systematisk greie for dei andre gruppemedlemma sine prosjekt
 • gjere greie for teoretiske og metodologiske tilnærmingar og tematikkar i deira eige prosjekt
 • vurdere kor hensiktsmessige og anvendelige ulike metodar og tilnærmingar er i eige og andre sine forskingsprosjekt

Ferdigheter

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • forklare og diskutere praxeologisk orienterte teoriar, begrep og metodar som har relevans for deira eige prosjekt
 • forstå og diskutere komplekse faglege spørsmål i praxeologisk perspektiv
 • ta aktivt del i faglege diskusjonar i forskingsgruppa og å vere i stand til å vurdere både teoretiske og metodologiske spørsmål, samt bidra med eigne argument
 • planlegge eit forskingsprosjekt, formulere eit relevant forskings-spørsmål og forstå korleis det kan forskast på, presenterast og diskuterast

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

 • vise at dei har grundig innsikt i det teoretiske rammeverket for praxeologisk forståing av felt som medisin, sjukepleie og utdanning
 • vise korleis praxeologisk orienterte samfunnsvitskapelege teoriar, begrep og metodologi er brukt i andre sine studiar
 • identifisere relevante etiske problemstillingar i forsking og utøve forskning med akademisk integritet
 • gje adekvat og utførlig tilbakemelding på medstudentar sine presentasjonar/prosjekt
 • delta i debattar innanfor fagområdet i internasjonale fora

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Masternivå eller tilsvarande

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 80% frammøte for å få kurset godkjent.

Presentasjon av eige prosjekt.

Vurderingsform

Muntleg presentasjon av eige prosjekt med førebudt fagfellerespons

Kven kan delta

master- og ph.d.-studentar

Utfyllande informasjon

Utfyllande kursomtale

Undervisningsformer

 • forelesningar og gjesteforelesningar
 • obligatoriske studentpresentasjonar med tilbakemelding fra rettleiarar, medstudentar og andre medlem i gruppa
 • obligatoriske studiar av teoretiske nøkkeltekstar
 • seminardiskusjonar
 • 5 dagsseminar à 6 timar
 • seminarførebuingar; tekststudiar på anslagsvis 6 timar per veke, dvs. 25 timar per månad eller 225 timar per semester

Fagleg ansvar

Karin Anna Petersen

Kontakt