Hjem
Studentsider
PhD-kurs

Praxeologi I

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterHaust
  • EmnekodePRAXVIT901
  • Ressursar

Kursomtale

Kursinnhald

Mål for emnet er at kandidatane:

¿ tileignar seg djupnekunnskap om praxeologiske teoriar, utvalgte omgrepe og metodologi, og om hvordan desse kan brukast i master-/Ph.D.-prosjektet deira

¿ utvider kjennskapen sin til teoretiske/empiriske praxeologiske studiar innan helse- og utdanningsfag

¿ øver på å presentere sitt eige prosjekt

¿ videreutviklar ferdigheitene sine i kritisk lesing

¿ øver på å ta del i akademiske ordskifte

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

¿ vise at dei har avansert teoretisk kunnskap om relevante tema i den praxeologiske tradisjonen, og særskilt for tema med relevans for eige prosjekt

¿ gjere systematisk greie for dei andre gruppemedlemma sine prosjekt

¿ gjere greie for teoretiske og metodologiske tilnærmingar og tematikkar i deira eige prosjekt

¿ vurdere kor hensiktsmessige og anvendelige ulike metodar og tilnærmingar er i eige og andre sine forskingsprosjekt

Ferdigheter

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

¿ forklare og diskutere praxeologisk orienterte teoriar, begrep og metodar som har relevans for deira eige prosjekt

¿ forstå og diskutere komplekse faglege spørsmål i praxeologisk perspektiv

¿ ta aktivt del i faglege diskusjonar i forskingsgruppa og å vere i stand til å vurdere både teoretiske og metodologiske spørsmål, samt bidra med eigne argument

¿ planlegge eit forskingsprosjekt, formulere eit relevant forskings-spørsmål og forstå korleis det kan forskast på, presenterast og diskuterast

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal kandidatane kunne:

¿ vise at dei har grundig innsikt i det teoretiske rammeverket for praxeologisk forståing av felt som medisin, sjukepleie og utdanning

¿ vise korleis praxeologisk orienterte samfunnsvitskapelege teoriar, begrep og metodologi er brukt i andre sine studiar

¿ identifisere relevante etiske problemstillingar i forsking og utøve forskning med akademisk integritet

¿ gje adekvat og utførlig tilbakemelding på medstudentar sine presentasjonar/prosjekt

¿ delta i debattar innanfor fagområdet i internasjonale fora

Formelle krav

Krav til forkunnskapar

Masternivå eller tilsvarande

Obligatoriske arbeidskrav

Minst 80% frammøte for å få kurset godkjent.

Presentasjon av eige prosjekt.

Vurderingsform

Muntleg presentasjon av eige prosjekt med førebudt fagfellerespons

Kven kan delta

master- og ph.d.-studentar

Utfyllande informasjon

Utfyllande kursomtale

Undervisningsformer

¿ forelesningar og gjesteforelesningar

¿ obligatoriske studentpresentasjonar med tilbakemelding fra rettleiarar, medstudentar og andre medlem i gruppa

¿ obligatoriske studiar av teoretiske nøkkeltekstar

¿ seminardiskusjonar

¿ 5 dagsseminar à 6 timar

¿ seminarførebuingar; tekststudiar på anslagsvis 6 timar per veke, dvs. 25 timar per månad eller 225 timar per semester

Fagleg ansvar

Karin Anna Petersen